Master Data ja Master Datan hallinta osana Business Intelligence arkkitehtuuria

Robin Aro

Tietoalustojen ja pilviteknologioiden kehityksen myötä yritykset panostavat tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Tietoa käsitellään ja säilötään kasvavissa määrin erilaisten järjestelmien ja tietovarastojen sisällä. Tietojen käsittelyä tapahtuu useissa eri järjestelmissä, kuten erilaisissa toiminnanohjaus- (ERP), laskutus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmissä (CRM). Näillä järjestelmillä on jatkuvasti yhtäaikaisia käyttäjiä, jotka samanaikaisesti muokkaavat ja päivittävät tietoa. Lisäksi tiedot ja tietojenkäsittely ulottuvat usein yli organisaatiorajojen, mikä voi johtaa tiedon tuplaantumiseen, vanhentumiseen tai pirstaloitumiseen. Tällaiset tiedon laadulliset ongelmat aiheuttavat epätarkkuuksia tärkeissä analyyseissa ja raporteissa. Vastaukset liiketoiminnalle tärkeisiin kysymyksiin esimerkiksi asiakassegmenteistä tai tuotteiden varastomääristä vääristyvät.  Tämä on myrkkyä liiketoiminnalle ja tietoon pohjautuvalle päätöksenteolle.

Vasta-aineena ydintietojen eli Master Datan määrittely ja Master Datan hallinta

Yllä mainittua ongelmaa on hyvä lähestyä tiedonhallinnallisesti ja tarkkaan laaditulla data strategialla. Ensin tulee määritellä ja erottaa yrityksen tietokokonaisuudesta ydintietoelementit eli Master Data.

Perinteisesti Master Datan katsotaan sisältävän yrityksen kriittisiä tietokokonaisuuksia, kuten asiakas-, tuote-, toimittaja- ja työntekijätietoja, joita käytetään johdonmukaisesti eri liiketoimintaprosesseissa ja sovelluksissa. Kaikkia näitä tietoja yhdistää se, että tähän dataan kohdistuu harvoin muutoksia ja tieto on luonteeltaan pysyvää pitkäaikaista tietoa.

Master Datan määrittelemiseen ja tunnistamiseen on hyvä käyttää käsitemallinuksen metodeja. Käsitemallilla tarkoitetaan geneeristä liiketoimintalähtöistä tietomallia, jota käytetään tietoalueen tietojen kuvailemiseen ja niiden suhteiden syvälliseen ymmärtämiseen. Käsitemallinnuksella saadaan eroteltua ja tunnistettua Master Data ja tapahtumatyyppinen data toisistaan. Mallin avulla luot perustan yrityksen yhteiselle kielelle, kun puhutaan datasta ja tietoelementeistä.

Master Dataa ei tule kuitenkaan sekoittaa referenssidataan, jolla tarkoitetaan myös luonteeltaan pysyvää tietoa. Yleisesti referenssidatalla tarkoitetaan ulkoisia standardoituja koodistoja, kuten maa-, kunta- tai muita vastaavia koodistoja, joita yleensä hyödynnetään tietovarastossa tietokokonaisuuksien laajentamiseen.   

Kuinka edetä, kun Master Data on määritelty

Master Datan hallinnalla (MDM) tarkoitetaan erilaisia prosesseja ja työkaluja, joilla varmistetaan Master Datan hallinta ja koordinointi koko yrityksessä. MDM-arkkitehtuuri tuleekin suunnitella vastaamaan organisaation erityistarpeita, jotta ydintiedot ovat tarkkoja ja käytettävissä kaikkialla yrityksessä.

Käytännössä suunnitellaan keskitetty tietovarasto Master Datan hallintaan ja tallennetaan Master Data tähän yhteen keskitettyyn tietovarastoon. MDM-tietovarasto integroituu kaikkiin tietolähteisiin, jotka hyödyntävät ydintietoja. Tietolähdejärjestelmät lukevat ja kirjoittavat Master Datan MDM-tietovarastosta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu MDM-arkkitehtuuri auttaa yritystä saavuttamaan tiedonhallintatavoitteensa ja edistämään liiketoiminnan tuloksia.

Alla oleva kuva havainnollistaa Master Datan hallinnan ja Master Datan tärkeyttä Business Intelligence (BI) tietovarastoinnin yhteydessä.

 • Käyttäjät kirjaavat, päivittävät ja poistavat tietoja erilaisissa järjestelmissä. Tiedot tallentuvat näiden operatiivisten järjestelmien tietokantoihin.
  • Käyttäjä saattaa olla esimerkiksi verkkosivustolla asioiva asiakas, yrityksen työntekijä tai automaattisesti rajapintaa käyttäen päivittyvä rekisteri tai laskutieto.
 • Keskitetty Master Datan tietovarasto integroituu erilaisten API-rajapintojen avulla operatiivisten järjestelmien tietokantoihin.
  Master Dataksi tunnistetut tiedot luetaan ja ylläpidetään operatiivisista järjestelmistä keskitetyssä Master Datan tietovarastossa muiden sovellusten ja BI-tietovaraston hyödynnettäväksi. Tällä tavalla varmistetaan, että jokaisella järjestelmällä on käytössään yksi ja ajantasainen ydintietojen kokonaisuus.
 • Operatiivisista tietokannoista muut liiketoiminnalle tärkeät tiedot luetaan keskitettyyn BI- tietovarastoon erilaisten Extract Transform and Load (ETL) -menetelmien avulla suoraan lähdejärjestelmien tietokannoista.
 • Master data luetaan BI-tietovarastoon keskitetystä Master Datan hallinnan tietovarastosta. Näin taataan, että raportoinnin ja analytiikan käytössä olevat ydintiedot ovat yksi todellisuus, joka on aina ajan tasalla ja tärkeimmät mittarit antavat oikeita ja tarkkoja arvoja.
 • Viimeiseksi Master Data on yhdistettävissä muuhun yrityksen tietoon BI-tietovarastosta. BI-tietovarastosta tiedot ovat hyödynnettävissä erilaisille hyödyntäjille, kuten edistyneelle analytiikalle tai raportoinnille.  

Yhteenveto

Toimivan Master Data ja MDM-strategian toteuttaminen osana BI-arkkitehtuuria tuottaa lukuisia etuja yritykselle. Alla listattuna vielä tärkeimpiä Master Datan ja MDM:n tuottamia etuja:

 • Tiedon laatu (Data Quality):
  • Master Data toimii perustana tiedon laadulle tarjoamalla tarkkoja ja johdonmukaisia tietoelementtejä.
  • MDM-prosessit varmistavat, että Master Data pysyy laadukkaana, tiedon laatuun liittyviä ongelmia tunnistetaan ja ne ratkaistaan.
  • Master Datan hallinnan avulla yrityksen Master Datan laatu on yhtenäistä ja käytössä yhtenä totuutena koko yrityksessä.
 • Erilaiset raportit ja edistynyt analytiikka sisältää usein monimutkaisia kyselyitä ja analyyseja, joille tarkka ja johdonmukainen Master Data antaa vahvan perustan.  
 • Tietojen hallinta (Data Governance):
  • MDM-prosessit tarjoavat tarvittavan hallintokehyksen Master Datan tehokkaaseen hallintaan ja tiedon laadun ylläpitämiseen koko tiedon elinkaaren ajan.
  • Master Datan määrittelyllä luodaan perusta yrityksen tietojen hallinnalle. Master Datan määrittelyn jälkeen yrityksellä on vankka pohja siirtyä muiden tietoelementtien määrittelemiseen.
  • Tietojen hallinnalla varmistetaan liiketoiminnan yhtenäinen kieli yrityksen tietoelementeistä keskusteltaessa.

Me DB Pro Servicellä tarjoamme laadukkaita tietovarastoinnin ja tiedon mallintamisen asiantuntijapalveluita.  Pidämme huolta, että ratkaisumme ovat kestävästi, turvallisesti ja kustannustehokkaasti toteutettuja. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja tarjoamistamme pilvipohjaisista moderneista tietoalusta -ratkaisuista.

Yhteistyöterveisin,
Robin Aro
Lead Data Engineer
robin.aro@dbproservices.fi
DB Pro Services Oy

Lue myös intro tietomallinnukseen

Ota yhteyttä