Datastrategia

Datastrategia mahdollistaa liiketoimitastrategian tehokkaan toteutuksen.

Datastrategian päämääränä on mahdollistaa liiketoimintastrategian tehokas toteuttaminen. Se kuvaa tiedonhallinnan nykytilan ja tavoitetilan sekä määrittää tiekartan. Tämän perusteella on helppo rytmittää sekä budjetoida yksittäisiä datalähtöisiä projekteja osana suurempaa kokonaisuutta. Datastrategiaa tarvitaan eritoten silloin, kun on vaikea päättää, mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi tai tiedonhallinnan kokonaiskuva on epäselvä.

Datastrategian kautta yritys linjaa, mihin osa-alueisiin se kohdentaa resurssejaan. Näitä kohteita voivat olla esimerkiksi data-arkkitehtuurin uudistaminen, organisaation toimintamallin määrittäminen, prosessien kartoitus (esimerkiksi master datan hallinta tai kehitysprosessit) tai tietoturvan ja tietohallinnon kehitys. Se mihin osa-alueisiin strategiassa kannattaa keskittyä riippuu yrityksen datakyvykkyyksistä ja toimintaympäristöstä.


Datastrategian lähestymistavat

Datastrategian rakentamista voi lähestyä useasta eri lähtökohdasta organisaation digitaalisista kyvyistä ja liiketoiminnan tarpeista riippuen. Nämä lähestymistavat voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: Defensiiviseen eli puolustavaan ja offensiiviseen eli hyökkäävään datastrategiaan.

Defensiivinen datastrategia keskittyy riskien minimointiin ja voimakkaaseen kontrolliin. Tyypillisiä painopisteitä tällaisessa strategiassa ovat vahva ja keskitetty tietohallinto, korkea tietoturvan taso ja datan yksityisyyden vaaliminen.

Offensiivinen strategia taas keskittyy liiketoiminnan tarpeiden tukemiseen ja datan hyödyntämiseen kaikilla organisaation osa-alueilla. Tyypillisesti hyökkäävä datastrategia koittaa edistää yrityksen kasvua, kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä mahdollistamalla kattavan data-analytiikan toteutumista läpi organisaation.

Kaikki yritykset sijaitsevat näiden kahden ääripään välisellä janalla. Organisaatioiden tulee määrittää oma nykyinen sijaintinsa janalla sekä tavoitetila, jota kohti datastrategia pyrkii yritystä viemään. Tämä tavoite on harvoin staattinen ja muuttuu ajan sekä organisaation kehityksen myötä. Ymmärtämällä oman yrityksen prioriteetit ja kehittämällä sen mukaisen datastrategian organisaatio voi varmistua, että dataa hyödynnetään juuri heille sopivalla tavalla.


Kuinka datastrategia kannattaa toteuttaa

Tyypillinen datastrategiahankkeen läpimenoaika on 2 – 3 kuukautta riippuen toimeksiannon laajuudesta, ja se toteutetaan joukkona haastatteluja ja intensiivisiä työpajoja. Näissä työpajoissa läpikäydään asiakkaan tietotarpeita systemaattisesti siten, että kukin työpaja muodostaa oman osakokonaisuutensa. Hankkeelle nimetään omistajat ja sen aikana pidetään myös katselmointi- sekä synkronointipalavereja tarpeen mukaan, mikäli tietotarpeiden keräykseen osallistuu useampi kuin yksi tiimi. Dokumentaatio syntyy iteroiden. DB Pro Serviceltä strategiakonsultoinnin suorittavat aina yhteistyössä strategiakonsultti sekä senioriarkkitehti.

Tyypillisesti toteuttamamme datastrategiakonsultoinnin työmääränä on ollut 10-20 henkilötyöpäivää, eli varsin ketterästä strategiatyökalusta on kyse. Vesiputousmalliset, järkälemäiset määritysprojektit ovatkin nykypäivänä pitkälti historiaa, eivätkä kankeutensa vuoksi useinkaan palvele asiakkaan etuja parhaalla mahdollisella tavalla nopeatempoisessa nykymaailmassa. DB Pro Services tarjoaakin tehokkaan, modulaarisen lähestymistavan tähän prosessiin:

Nykytilan kartoitus

  • Liiketoimintastrategia ja tarpeet
  • Nykyarkkitehtuuri
  • Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien määritys
  • Nykyiset prosessit ja organisaatiomalli
  • BI-kompetenssimatriisi

Tavoitetilan määritys

  • Datan tavoitetila
  • Arkkitehtuuri ja teknologiastrategia
  • Tiedonhallinta
  • Organisaatio ja prosessit

Riskianalyysi

Datastrategian tiekartta


Meillä DB Pro Servicessä tärkeää on, että jokainen datastrategiaprojekti rakennetaan räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Näin ollen olemme luoneet modulaarisen rakenteen, jonka avulla voimme yhdessä miettiä mitkä rakennuspalikat ovat asiakkaalle olennaisimpia. Strategian rakentamisen lisäksi tarjoamme myös apua käytännön implementoinnissa ja jalkauttamisessa. Olemme esimerkiksi yhdistäneet datastrategia-näkökulman Microsoft Fabric -osaamiseemme.


Yhteistyöterveisin,
Jani K. Savolainen
CEO & Chairman
jani.savolainen@dbproservices.fi
0440353637
DB Pro Services Oy

Tutustu myös muihin palveluihimme: Edistynyt analytiikka, Moderni tietovarasto ja integraatiot sekä  Microsoft-tietokantojen ylläpito ja optimointi.