Tiedolla johtaminen 2024: Tekoälyn arkipäiväistyminen

DB Pro Services

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen on noussut yhdeksi keskeisimmäksi kilpailutekijäksi yritysten ja organisaatioiden menestyksessä. Tämä blogikirjoitus käsittelee tiedolla johtamista vuonna 2024 ja tulevaisuudessa. Kirjoituksen varrella käymme läpi mitä tiedolla johtaminen on, sen merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä sekä yleisiä kompastuskiviä, joihin organisaatiot törmäävät pyrkiessään tehokkaaseen tietopohjaiseen päätöksentekoon.

Tietojohtaminen vs. tiedolla johtaminen

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat kaksi läheisesti toisiinsa liittyvää käsitettä, mutta niillä on kuitenkin eroja. Nämä erot liittyvät pääasiassa niiden painopisteisiin ja lähestymistapoihin.

Tietojohtaminen keskittyy tiedon hallintaan, prosessointiin ja jakamiseen organisaatiossa. Se sisältää prosessit ja käytännöt, joiden avulla organisaatiot keräävät, tallentavat, prosessoivat ja jakavat dataa. Tietojohtamisen tavoitteena on mahdollistaa tiedon tehokas ja oikea-aikainen hyödyntäminen organisaation eri osa-alueilla.

Tiedolla johtaminen puolestaan viittaa päätöksenteon ja strategian kehittämiseen organisaatiossa käyttäen hyväksi saatavilla olevaa tietoa. Se pyrkii hyödyntämään tietojohtamisen prosesseja ja käytäntöjä parempien, tietoon perustuvien, päätösten tekemiseksi. Tiedolla johtaminen keskittyy analytiikkaan, raportointiin ja datan hyödyntämiseen, jotta organisaatio voi tehdä strategisia valintoja ja parantaa suorituskykyään. Tämän avulla organisaatiot kykenevät parantamaan toimintansa tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Näin varmistetaan päätöksenteon perustuvan objektiivisiin tietolähteisiin, arvausten ja mututuntuman sijasta.

Yhteenvetona voidaan todeta tietojohtamisen olevan laajempi käsite, joka kattaa organisaation kaikki tiedonhallinnan prosessit ja käytännöt. Tiedolla johtaminen puolestaan keskittyy tietoon perustuvan päätöksenteon ja strategian kehittämiseen hyödyntämällä tietojohtamisen rakenteita ja resursseja. Molemmat käsitteet ovat tärkeitä organisaatioiden menestyksen kannalta, ja ne täydentävät toisiaan tehokkaan, tietopohjaisen, päätöksenteon saavuttamiseksi. Blogissa käsittelemme tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen muodostamaa kokonaisuutta.

Tiedolla johtaminen 2024: Uusia suuntauksia

Vuonna 2024 tiedolla johtamisen kehitys jatkuu vauhdilla. Uusia painopisteitä ovat mm. tekoälyn ja koneoppimisen entistä laajempi hyödyntäminen, reaaliaikaisen tiedon kerääminen ja analysointi, sekä tietosuojan ja tietoturvan entistäkin tärkeämpi rooli. Myös IoT-laitteiden ja niiden reunalaskennan (edge computing) yleistyminen luo uusia mahdollisuuksia päätöksenteon automatisointiin. Generatiivinen tekoäly kuten suuret kielimallit (esimerkiksi ChatGPT, GitHub Copilot) ja kuvia generoivat mallit (DALL-E, Midjourney) tuovat tekoälyä entistä lähemmäs työntekijöiden arkea.

Datalukutaidon (data literacy) merkitys korostuu entisestään. Tietoa hyödynnetään monipuolisesti organisaatioiden eri osa-alueilla, jolloin datalukutaitoa tarvitaan työnkuvasta riippumatta. Samanaikaisesti datan hallinnan (data governance) merkitys korostuu. Hyvän hallinnan avulla organisaatiot varmistavat tiedon olevan oikea-aikaisesti työntekijöidensä hyödynnettävissä päätöksenteon tueksi.

Toimiva data-alusta: Tiedolla johtamisen perusta

Kaiken tiedolla johtamisen perustana on toimiva data-alusta, joka mahdollistaa organisaation datan keräämisen, säilyttämisen, analysoinnin ja jakamisen. Laadukas data-alusta on avainasemassa, jotta organisaatio pystyy optimaalisesti hyödyntämään tietoa päätöksenteossaan ja toimintansa kehittämisessä.

Laadukkaan data-alustan hyödyt tiedolla johtamiseen

 1. Yhtenäistetty tiedonhallinta: Data-alusta kokoaa eri lähteistä tulevan tiedon yhteen paikkaan, mikä helpottaa tiedonhallintaa ja analysointia. Tämä vähentää manuaalista työtä, tiedon sirpaloitumista, ja auttaa organisaatiota saamaan paremman näkyvyyden kerättyyn tietoonsa.
 2. Laadukkaan tiedon varmistaminen: Hyvä data-alusta mahdollistaa automatisoidun tiedon laadun ja relevanssin varmistamisen, jolloin organisaatio voi luottaa päätösten perustuvan oikeaan ja ajantasaiseen tietoon. Tämä parantaa päätöksenteon tarkkuutta ja vähentää virheiden riskiä.
 3. Reaaliaikainen analytiikka: Toimiva data-alusta mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen ja analysoinnin, mikä auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti muutoksiin ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Reaaliaikainen analytiikka voi esimerkiksi auttaa tunnistamaan myyntitilanteen muutoksia, asiakaskäyttäytymisen trendejä tai tuotantoprosessien pullonkauloja.
 4. Tietoturva ja tietosuoja: Laadukkaasti toteutettu data-alusta huomioi tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset, varmistaen henkilötietojen käsittelyn ja tietovarantojen hyödyntämisen tapahtuvan vastuullisesti ja lainmukaisesti. Tietoihin käsiksi pääsy on suojattu asianmukaisesti, minkä avulla tietovuotojen riskit saadaan minimoitua. Tämä suojaa organisaation tietovarantoja sekä vahvistaa asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta organisaatioon.
 5. Joustavuus ja skaalautuvuus: Hyvä data-alusta on joustava ja skaalautuva, jolloin se pystyy mukautumaan organisaation tarpeisiin ja kasvamaan sen mukana. Tämä tarkoittaa, että organisaatio voi laajentaa ja kehittää tiedolla johtamisen toimintojaan ilman, että data-alusta muodostuu pullonkaulaksi.

Investointi toimivaan data-alustaan on olennainen osa organisaation tiedolla johtamisen strategiaa. Se varmistaa laadukkaan pohjan tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä ja innovoinnissa, sekä auttaa varmistamaan tietoturvan ja tietosuojan noudattamisen.

Data-alustan suunnittelu

Kun valitaan data-alustaa organisaation tarpeisiin, on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

 • Yhteensopivuus organisaation olemassa olevien järjestelmien ja teknologioiden kanssa
 • Helppokäyttöisyys ja käyttöönoton vaatimat resurssit
 • Kyky integroida eri tietolähteitä ja muokata niitä analysointia varten
 • Alustan tietoturvan ja tietosuojan ominaisuudet ja niiden vastaavuus organisaation vaatimuksiin
 • Joustavuus, skaalautuvuus ja kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa
 • Kustannustehokkuus

Panostamalla laadukkaaseen data-alustaan, organisaatiot pystyvät rakentamaan vahvan perustan tiedolla johtamiselle ja varmistamaan päätösten ja toimenpiteiden pohjautuvan luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Tämä auttaa organisaatioita pysymään kilpailukykyisinä ja menestymään kehittyvässä toimintaympäristössä, jossa tiedon merkitys korostuu jatkuvasti.

Lue verkkosivuiltamme, kuinka DB Pro Services voi auttaa yritystänne laadukkaan data-alustan toteuttamisessa.

Tiedolla johtaminen nykypäivänä 2024: Katse tulevaisuuteen

Tiedolla johtaminen ei ole ainoastaan historiadatan päälle rakennettujen raporttien ja tilastojen analysointia. Vaikka jo tapahtuneen ymmärtäminen on edelleen tärkeää, nykypäivänä entistä olennaisempaa on katsoa tulevaisuuteen ja hyödyntää tietoa ennakoivasti. Tämän seurauksena organisaatioiden on kyettävä tunnistamaan trendejä, ennakoimaan muutoksia ja tekemään tulevaisuuteen suuntaavia päätöksiä datan pohjalta.

Tulevaisuuteen katsovan tiedolla johtamisen hyödyt

 • Nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt: Nykypäivänä toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja organisaatioiden on kyettävä sopeutumaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tulevaisuuteen katsova tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan tulevia trendejä ja kehityssuuntia, jolloin organisaatio voi valmistautua niihin ajoissa.
 • Kilpailuetu: Kun organisaatio kykenee ennakoimaan tulevia muutoksia ja reagoimaan niihin nopeasti, se voi saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Tulevaisuuteen suuntautuva tiedolla johtaminen voi auttaa esimerkiksi tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai varautumaan kilpailijoiden toimiin.
 • Asiakaslähtöisyys: Ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja odotuksia tulevaisuudessa, organisaatiot voivat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan paremmin vastaamaan niitä. Tämä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä lisätä organisaation menestymisen mahdollisuuksia.
 • Innovaatiot ja teknologian hyödyntäminen: Tulevaisuuteen suuntautuva tiedolla johtaminen edistää innovaatioiden kehittämistä ja uusien teknologioiden hyödyntämistä. Organisaatiot voivat esimerkiksi käyttää tekoälyä ja koneoppimista ennusteiden tekemiseen, automatisoida prosesseja tai kehittää täysin uusia liiketoimintamalleja.
 • Riskienhallinta: Tulevaisuuteen suuntautuva tiedolla johtaminen auttaa organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä paremmin. Ennakoivat analyysit voivat auttaa varautumaan esimerkiksi taloudellisiin, operatiivisiin ja teknologisiin riskeihin, jolloin organisaatio voi toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä niiden minimointiin tai välttämiseen. Tämä vähentää mahdollisia tappioita ja parantaa organisaation kestävyyttä muuttuvissa olosuhteissa.

Miten lähteä liikkeelle tulevaisuuteen katsovan tiedolla johtamisen kanssa?

Tulevaisuuteen suuntautuvan tiedolla johtamisen toteuttaminen edellyttää organisaation investoivan oikeisiin työkaluihin, taitoihin ja kulttuuriin. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

 • Laadukkaan data-alustan suunnittelu ja rakentaminen tiedolla johtamisen pohjaksi.
 • Tietojen kerääminen ja analysointi eri tietolähteistä, kuten markkina-analyyseistä, sosiaalisen median datasta ja IoT-laitteista. Myös avointen ulkopuolisten datalähteiden hyödyntäminen on tärkeää.
 • Ennuste- ja simulointimallien kehittäminen, joiden avulla voidaan arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia.
 • Oikeanlaisen osaamisen ja asiantuntemuksen hankkiminen, esimerkiksi rekrytoimalla datakehittäjiä, tekoälyasiantuntijoita tai strategisia suunnittelijoita.
 • Tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistaminen organisaatiossa, jossa korostetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja jatkuvaa oppimista. Yrityksen kulttuurin muokkaaminen on kaikkien päätöksiä tekevien henkilöiden vastuulla. Muutos tietopohjaiseen päätöksentekoon on pitkä prosessi.

Kun organisaatiot pystyvät hyödyntämään tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa tehokkaasti, ne voivat paremmin varautua ja reagoida muutoksiin, kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä hallita riskejä. Tämä auttaa organisaatioita menestymään jatkuvasti kehittyvässä markkinassa, jossa laadukkaan tiedon merkitys on entistä suurempi.

Tietotyöläisen arjen tekoäly

Huomio: Vaikka tekoälybotit antavatkin erittäin hyviä vastauksia ja sparraustukea, tulee niiden kanssa olla tarkkana. Tekoäly kykenee vastaamaan itsevarmasti myös väärässä ollessaan. Mitään organisaation salaista tietoa/dataa ei tule syöttää tekoälylle, mikäli on pieninkin vaara tiedon leviämisestä organisaation ulkopuolelle.

Generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvat sovellukset, kuten OpenAI:n ChatGPT, ovat mullistaneet tietotyöläisten arjen monin tavoin. Nämä innovatiiviset työkalut auttavat helpottamaan tiedolla johtamista ja tarjoavat apua ongelmatilanteiden ratkomisessa.

Luonnollisen kielen prosessointiin perustuvat chatbotit voivat toimia tehokkaana sparrausapuna. Ne auttavat työntekijöitä vastaamaan kysymyksiin, etsimään tietoa, laatimaan raportteja ja paljon muuta. Sovellukset tarjoavat nopeasti ja laadukkaasti tietoa, mikä auttaa työntekijöitä tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia. Tämä puolestaan helpottaa tiedolla johtamista ja mahdollistaa entistä tehokkaamman työskentelyn. Käytännössä ohjelmat tarjoavat henkilökohtaista osaavaa sparrausapua työpäivän aikana kohdattaviin ongelmiin. (Tai vaikkapa apua blogin visuaalisen ilmeen parantamiseen). Ja mikä parasta — Mallit kehittyvät tällä hetkellä erittäin vauhdikkaasti, tuoden jatkuvasti uusia ominaisuuksia työntekijöiden käyttöön.

Monet kielimallit tarjoavat mahdollisuuden mallin tuunaukseen organisaation sisäisellä datalla, kuten esimerkiksi yrityksen sisäisen intranetin tiedostoilla. Näin organisaatiot saavat käyttöönsä räätälöityjä ja tehokkaita työkaluja, jotka ymmärtävät yrityksen erityispiirteitä, terminologiaa ja toimintatapoja. Tämä auttaa parantamaan työntekijöiden tuottavuutta, tehostamaan sisäistä viestintää ja päätöksentekoa sekä tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Näin organisaatiot voivat saavuttaa kilpailuetua ja parantaa liiketoimintansa tuloksia.

Operatiivinen tietojohtaminen tekoälyn avulla

Operatiivisessa tietojohtamisessa tekoälyllä on merkittävä rooli, sillä se mahdollistaa päätöksenteon automatisoinnin ja tehostaa organisaation toimintaa. Tekoälyä hyödyntämällä organisaatiot voivat parantaa päätöksenteon nopeutta, tarkkuutta ja tehokkuutta sekä reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kilpailutilanteisiin.

Automatisoitu päätöksenteko tekoälyn avulla perustuu edistyneen analytiikan menetelmien käyttöön. Menetelmien avulla analysoidaan suuria tietomääriä ja tunnistetaan rakenteita ja trendejä. Näin tekoäly kykenee itsenäisiin päätöksiin esimerkiksi hinnoittelusta, luottopäätöksistä, asiakaspalvelusta ja resurssien kohdentamisesta.

Operatiivinen tietojohtaminen tekoälyn avulla tuo mukanaan useita etuja. Ensinnäkin automatisoitu päätöksenteko vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta ja parhaimmillaan parantaa päätösten luotettavuutta. Se myös vapauttaa henkilöstön aikaa keskittyä strategisempiin ja luovempiin tehtäviin, kun rutiininomainen päätöksenteko hoidetaan automaattisesti. Lisäksi tekoäly kykenee käsittelemään ja analysoimaan valtavia tietomääriä, mikä mahdollistaa entistä tarkempien ja dataperusteisten päätösten tekemisen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tekoälyn avulla automatisoitu päätöksenteko ei täysin poista tarvetta ihmisen osallistumiselle ja valvonnalle. Ihmisen asiantuntemus ja harkintakyky ovat edelleen tärkeitä varmistamaan, että tekoäly tekee eettisiä, vastuullisia ja oikeita päätöksiä. Tämän vuoksi organisaatioiden tulisi panostaa tekoälyn ja henkilöstön välisten yhteistyömallien kehittämiseen, jotta voidaan hyödyntää molempien vahvuuksia ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset operatiivisessa tietojohtamisessa.

Yleisiä ongelmia tiedolla johtamisessa

Datan heikko laatu ja saatavuus

Tiedon puutteet tai virheellinen data voivat vaikuttaa päätöksenteon laatuun ja johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. Organisaatioiden on varmistettava, että käytettävä tieto on paikkansapitävää, ajantasaista ja helposti saatavilla. Organisaatiolla tulee olla selkeät käytännöt datan keräämiseen, säilytykseen, jalostamiseen ja ylläpitoon. Hyödynnä automaatiota ja tekoälyä datan laadun parantamiseksi ja ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Hajautettu ja sirpaleinen tieto

Monissa organisaatioissa tieto on hajautettu eri järjestelmiin ja osastoihin, mikä voi vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista ja yhtenäisten päätösten tekemistä. Tiedon konsolidointi ja keskitetty hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä tehokkaan tiedolla johtamisen kannalta. Hyödynnä keskitettyä data-alustaa tiedon konsolidointiin ja yhtenäistämiseen. Näin saat paremman kokonaiskuvan organisaation toiminnasta ja voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tehokkaammin.

Heikot analytiikka- ja raportointityökalut

Vanhentuneet tai rajoitetut analytiikka- ja raportointityökalut voivat estää organisaatioita hyödyntämästä tietoa tehokkaasti. Nykyaikaisten työkalujen käyttöönotto voi parantaa tiedon analysointia ja raportointia. Esimerkiksi Microsoft PowerBI tarjoaa nykyaikaisen ratkaisun laadukkaiden interaktiivisten raporttien tekoon.

Vaikeus muuttaa tieto toiminnaksi

Tiedon kerääminen ja analysointi ovat vain osa tiedolla johtamisen prosessia. Organisaatioiden on myös kyettävä muuttamaan tieto konkreettisiksi toimenpiteiksi ja strategioiksi. Tämä edellyttää hyvää viestintää, selkeitä tavoitteita ja johdon sitoutumista. Vahvista organisaatiosi strategista suunnittelua ja viestintää varmistaaksesi, että tieto muuttuu toiminnaksi.

Koulutuksen ja osaamisen puute

Tiedolla johtaminen edellyttää laajaa osaamista ja taitoja, kuten analytiikkaa, tilastotiedettä ja teknistä asiantuntemusta. Organisaatioiden on panostettava henkilöstön koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen, jotta he voivat tehokkaasti hyödyntää tietoa päätöksenteossa. Vaaditaan panostusta henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen, jotta heillä on tarvittavat taidot ja osaaminen tiedolla johtamiseen. Tämä voi sisältää sekä teknistä koulutusta että pehmeämpiä taitoja, kuten kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua.

Yhteenveto

Tiedolla johtaminen on keskeinen kilpailutekijä nykypäivän liiketoiminnassa. Se auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä, kehittämään toimintaansa ja sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässä blogissa käsittelimme tiedolla johtamisen määritelmää, sen osa-alueita ja merkitystä nykypäivänä, sekä yleisiä kompastuskiviä, joihin organisaatiot törmäävät pyrkiessään tehokkaaseen tiedon hyödyntämiseen.

Vuonna 2024 tiedolla johtamisen trendit kuten tekoälyn ja koneoppimisen laajempi hyödyntäminen, reaaliaikaisen tiedon kerääminen ja analysointi sekä tietosuojan ja tietoturvan korostuminen ovat entistä tärkeämpiä. Jotta organisaatiot voivat hyötyä tiedolla johtamisesta parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää kehittää jatkuvasti tiedolla johtamisen prosesseja, osaamista ja kulttuuria.

DB Pro Services tarjoaa kattavia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita tiedolla johtamisen haasteisiin. Tarjontamme kattaa muun muassa datastrategian, modernien data-alustojen sekä edistyneen analytiikan kokonaisuudet. Ota yhteyttä, niin autamme sinua ja organisaatiotasi hyödyntämään tietoa tehokkaasti ja menestymään kilpailussa!

Ota yhteyttä