Tietomallinnus – Osa 5: Enterprise Data Warehouse BUS

Jani Savolainen

Jatkan taasen blogisarjaani tietomallinnuksesta. Edellisessä postauksessani kuvasin lumihiutalemallia. (Tietomallinnus – Osa 4: Lumihiutalemalli (Snowflake schema)). Tänään läpikäyn Ralph Kimballin koulukunnan ns. Enterprise Data Warehouse BUS -mallinnusmenetelmää. Toiselta nimeltään tämä tunnetaan myös Conformed Data Warehouse BUS:ina. Alla linkit tietomallinnuksen blogisarjan muihin blogeihin.

Enterprise Data Warehouse BUS -mallin hyödyt

Enterprise Data Warehouse BUS -menetelmä (EDW BUS) on menetelmä, joka perustuu Ralph Kimballin kehittämään dimensiomallinnuksen arkkitehtuuriin. Tässä menetelmässä tietovarasto on suunniteltu yhteisten dimensiomallien ympärille, jotka voivat olla jaettuja useiden tietomallien kesken. Tämä lähestymistapa tarjoaa useita etuja tietokantojen mallinnuksessa ja tietovarastoinnissa:

1. Yhdenmukaisuus ja standardointi

 • Yhteiset dimensiot: EDW BUS -menetelmässä käytetään yhteisiä dimensioita (kuten aika, tuote, asiakas), joita voidaan jakaa eri osastojen ja liiketoimintayksiköiden välillä. Tämä yhdenmukaistaa tiedot ja mahdollistaa yhteismitalliset analyysit ja raportit.
 • Standardoidut prosessit: Yhteisten dimensioiden ja faktataulujen käyttö varmistaa, että organisaatio noudattaa standardoituja prosesseja tietojen tallentamisessa ja hakemisessa.

2. Joustavuus ja laajennettavuus

 • Modulaarinen rakenne: EDW BUS -menetelmä on modulaarinen, mikä tarkoittaa, että uusia liiketoiminta-alueita voidaan lisätä olemassa olevaan tietovarastoon ilman suuria muutoksia sen rakenteeseen. Uudet faktataulut ja dimensioita voidaan helposti lisätä BUS-arkkitehtuuriin.
 • Helppo ylläpito: Tietovaraston ylläpito ja päivittäminen on helpompaa, koska yhteisiä dimensioita voidaan käyttää uudelleen eri liiketoimintayksiköiden välillä.

3. Parempi tiedon analyysi ja päätöksenteko

 • Kokonaisvaltainen näkymä: Yhteiset dimensiot mahdollistavat kattavamman ja yhtenäisemmän näkymän liiketoiminnan suorituskykyyn, mikä tukee paremmin päätöksentekoa.
 • Yhteismitallisuus: Koska kaikki liiketoiminta-alueet käyttävät samoja dimensioita, tiedot ovat yhteismitallisia, mikä mahdollistaa paremmat vertailut ja analyysit eri liiketoiminta-alueiden välillä.

4. Tehokas integrointi ja tietojen hallinta

 • Helppo integrointi: EDW BUS -menetelmä helpottaa tietojen integrointia eri lähdejärjestelmistä, koska yhteiset dimensio- ja faktataulut toimivat standardoituna viitekehyksenä tiedon tallentamiselle ja hakemiselle.
 • Tietojen hallinnan parantaminen: Yhteisten dimensioiden käyttö parantaa tietojen hallintaa ja yhdenmukaisuutta, koska samat dimensiot ja standardit koskevat koko organisaatiota.

5. Kustannustehokkuus

 • Kustannussäästöt: Koska yhteisiä dimensioita ja faktatauluja käytetään laajasti, tietovaraston kehittämis- ja ylläpitokustannukset pienenevät. Uusien liiketoimintatarpeiden tukeminen on kustannustehokkaampaa, koska uusia osia voidaan lisätä olemassa oleviin rakenteisiin.
 • Parempi resurssien hyödyntäminen: Resurssien käyttö on tehokkaampaa, koska yhteisiä rakenteita ja prosesseja voidaan käyttää uudelleen.

6. Parempi skaalautuvuus

 • Laajennettavuus: EDW BUS -arkkitehtuuri on suunniteltu skaalautuvaksi, mikä mahdollistaa tietovaraston kasvattamisen liiketoiminnan tarpeiden mukaan ilman suuria rakenteellisia muutoksia.
 • Joustava tietojen lisäys: Uusien dimensioiden ja faktataulujen lisääminen on suoraviivaista ja yksinkertaista, mikä helpottaa tietovaraston laajentamista ja mukauttamista liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Yhteenvetona Enterprise Data Warehouse BUS -menetelmä tarjoaa merkittäviä etuja tietovarastoinnissa, kuten yhdenmukaisuuden, joustavuuden, tehokkaan integraation, kustannustehokkuuden ja paremman päätöksenteon tukemisen. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan organisaatioille, jotka haluavat rakentaa skaalautuvan ja tehokkaan tietovarastoratkaisun.

Mikä on Enterprise Data Warehouse BUS?

Enterprise Data Warehouse BUS on eräs fyysisen tietomallinnuksen menetelmä, tai enemmänkin arkkitehtuurinen tapa ajatella tietomallinnusta, jolla voidaan rakentaa konsernitietovarastoja tähtimallin päälle siten, että se ottaa huomioon bisneksen ns. 360-näkymän. Tämä tarkoittaa käytännössä eri järjestelmien välistä yhteistä master dataa, jotka mallinnetaan dimensioiksi.

Enterprise Data Warehouse BUS:in ideana on:

–  Selkeyttää riippuvuussuhdetta master datan kehityksen ja EDW-kehityksen välillä

–  Toimia nimensä mukaisesti tehokkaana EDW-mallinnusmenetelmänä

–  Maksimoida 360-näkymä bisnekseen

–  Minimoida muutostarpeet fyysisessä tietomallissa ajan saatossa

Master data ja Enterprise Data Warehouse BUS

Yleisesti ajatellaan, että monilähteisen konsernitietovaraston voi rakentaa vasta, kun master-datan hallinta on implementoitu. Tämä onkin lähtökohtaisesti suotavaa, koska tällöin saadaan ns. ”yksi totuus” eri järjestelmien välisestä datasta ja datan laatu sekä rikastamisprosessit ovat paremmin hallussa. Koska kuitenkin usein tähän ruhtinaallisuuteen ei ole aikaa, päätetään silti tehdä konsernitietovarasto, vaikka master datan osalta oltaisiinkin vaiheessa, tai joskus jopa alkutekijöissään. Se, mitä minimissään kannattaa kuitenkin tehdä tällaisissa tapauksissa, on se, että määritellään sellainen master data, joka halutaan tuoda konsernitietovarastoon raportoinnin piiriin. Nämä ovat ns. konformoituja dimensioita (”conformed dimensions”). Kussakin tällaisessa dimensiossa määritellään se ja vain se data, joka esiintyy eri järjestelmien välillä samanmuotoisena, kun kaikki osajärjestelmät yhdistetään yksilöivien tietojen (=natural key) kautta keskenään. Tyypillisiä konformoituja dimensioita ovat esimerkiksi kalenteridimensiot, kuten kuukausi, päivä ja tunti sekä tuote-, yritys- ja henkilötietoihin sekä geografiaan ja demografiaan liittyvät dimensiot.

Kuinka Enterprise Data Warehouse BUS -väylä rakennetaan

Kun konformoidut dimensiot on ensiksi määritelty, voidaan tämän päälle sitten menestyksellisesti rakentaa joko syklisellä tai iteroivalla metodilla konsernitietovarasto. Tätä voidaan tehdä joko osajärjestelmä kerrallaan tai sitten sisällyttäen skeemaan ensin kriittiset, sitten tärkeät ja sitten vähemmän tärkeät tiedot, kunhan faktataulujen granulariteetti pysyy samana. Tällöin tähän konformoitujen dimensioiden ”väylään” (BUS) syntyy vähitellen yhä enemmän viitteitä yhä useammista faktatauluista ja säästytään isolta refaktorointityöltä sekä fyysisen tietomallin, että integraatioajojen (ETL / ELT) osalta.

Konformoitujen dimensioiden matriisi osana suunnittelua

Konformoitujen dimensioiden määrittämistä selkeyttää paljon, mikäli laaditaan organisaation keskeiset bisnesprosessit ja dimensiotietoineen. Tämä harjoitus kannattaa tehdä Kimballin mukaan siksi, ettei unohdeta yhtäkään sellaista dimensiota, jotka ovat tietyille bisnesprosesseille yhteisiä. Yksi bisnesprosessi synnyttää aina yhdestä useampaan faktaskeemaa itse tietovarastoon, ja tällä tavalla nähdään helposti, mitkä dimensiot ovat konformoituja useamman bisnesprosessin suhteen.

Esimerkkimme: Enterprise Data Warehouse BUS Matrix

Enterprise Data Warehouse BUS – haitat

–  Vaatii ainakin osittaista panostamista master dataan (on toisaalta hyväkin asia)

–  Vie alussa hieman enemmän aikaa toteuttaa kuin puhdas tähtimalli; ensimmäinen julkaisusykli on pidempi

Enterprise Data Warehouse BUS – hyödyt

–  Säästytään isolta refaktorointityöltä fyysisen skeeman ja tietomallin osalta ajan kuluessa

–  Luo säästöjä ja nopeuttaa Time-To-Solutionia kokonaisratkaisussa

–  Saadaan maksimaalinen 360-näkymä bisnesdataan

–  Tietomalli yksinkertaistuu (vähemmän tauluja)

Esimerkkimme – Enterprise Data Warehouse BUS dimensionaalinen malli

Yhteenveto

Conformed Data Warehouse BUS on yksinkertainen ja nerokas tapa säästää aikaa ja vaivaa monilähteisessä tietovarastoinnissa, kuten EDW-hankkeissa. Vanhaa japanilaista viisautta pilke silmäkulmassa soveltaen: ”Mikään ei ole niin tärkeää tietovarastoinnissa kuin täysin valmis master data – eikä sekään ole niin kovin tärkeää.”

Haluatko keskustella kanssani tietomallinnuksesta? Ota yhteyttä!

Jani K. Savolainen

jani.savolainen@dbproservices.fi

0440353637

CEO & Chairman

DB Pro Services Oy

Ota yhteyttä