Puhuttaessa modernista tietovarastoinnista ja sen arkkitehtuureista ei voi olla törmäämättä erilaisten tietojärvien ja tietovarastojen käsitteisiin. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään tietoalustojen evoluutiota perinteisestä tietoalustasta ja tietovarastoinnista kohti Lakehouse-tietoarkkitehtuuria, erityisesti tarkastellen Lakehousea ja sen mahdollistavaa Delta Lakea -teknologiaa.   

Kuvataan Lakehouse- ja Mitaliarkkitehtuuri Microsoftin Fabric SaaS-palvelun ratkaisuna. Microsoft Fabric on kattava analytiikan ja tietovarastoinnin ratkaisu, joka sisältää tärkeimmät modernit työkalut tietojenkäsittelyyn, tallentamiseen ja analysointiin reaaliajassa.

Miksi Lakehouse ja Delta Lake

Perinteiset tietoalustat ja tietovarastot ovat keskeisessä roolissa organisaatioiden datanhallinnassa. Kuitenkin teknologisen kehityksen myötä tarve entistä joustavammille ja monipuolisemmille ratkaisuille on kasvanut. Tässä evoluutiossa Lakehouse edustaa innovatiivista askelta, joka yhdistää perinteisen tietovaraston (Data Warehouse) luotettavuuden ja rakenteisen datan käsittelyn tietojärven (Data Lake) joustavuuteen ja monimuotoisuuteen erilaisten tietojen hallinnassa ja käsittelyssä.

Delta Lake puolestaan on avainasemassa tämän kehityksen toteuttamisessa, tarjoten avoimen lähdekoodin tallennuskerroksen, joka tuo ACID-transaktiot (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability), metadatan hallinnan ja luotettavuuden tietojärven ympäristöön. Delta Lake -teknologia antaa tiedon varastoinnille joustavuutta  ja tehokkuutta. Lakehouse-tietoarkkitehtuurin, erityisesti Delta Laken, merkitys korostuu jatkossakin datavetoisten yritysten keskuudessa.

Tietovarastot ja tietojärvet ovat vakiintuneita tietoalustoja, joita käytetään yhdessä tai erikseen riippuen datan volyymista ja käyttötarkoituksista. Molemmilla on vahvuutensa ja haasteensa, ja seuraavassa käsitellään näitä näkökohtia sekä pohditaan, miksi Lakehouse-tietoarkkitehtuuri on luonnollinen kehitysaskel tietovarastoratkaisuna.

Perinteisen ja modernin tietoalustan haasteita jotka Lakehouse pyrkii ratkomaan

Perinteiset tietovarastot mahdollistavat historiallisten datajoukkojen järjestämisen analytiikan ja Business Intelligencen (BI) tarpeisiin. Datamäärien kasvaessa perinteiset tietovarastot voivat muuttua kustannustehottomiksi laskentaresurssien ja tallennustilan yhdistetyn käytön vuoksi. Lisäksi ne eivät sovellu optimaalisesti reaaliaikaisen suoratoistodatan käsittelyyn, ja eräajoprosessit voivat olla haasteellisia sopeutumaan nopeasti muuttuviin datavirtoihin. Rakenteellisen datan (Structured) hallinta on perinteisen tietovaraston vahvuus, mutta ne kohtaavat vaikeuksia puolirakenteellisen (Semi-structured) ja rakenteettoman (Unstructured) datan käsittelyssä.

Perinteisen tietovaraston haasteiden monimutkaisuuden ratkaisemiseksi rinnalle on otettu käyttöön tietojärviä. Tietojärvet tarjoavat alhaisen tallennuskustannuksen ja kyvyn käsitellä dataa eri formaateissa. Niiden monipuolisuus tekee niistä sovellettavia eri käyttötarkoituksiin, kuten edistyneeseen analytiikkaan ja koneoppimiseen.

Yksinkertaistettuna modernissa pilvipohjaisessa tietoalustaratkaisussa rakenteellinen data luetaan tietovarastoon ja sen rinnalla toimii tietojärvi puolirakenteellisen ja rakenteettoman datan säilömiseen. Tietojärveä voidaan käyttää myös datan syöttökerroksena tietovarastolle.

Tietojärvillä on kuitenkin myös rajoituksensa. Tiedostomuodossa tallentaminen ilman määriteltyä rakennetta tekee kriittisen tietojenhallinnan vaikeaksi, mikä vaikeuttaa ETL-transaktioiden suorittamista ja johtaa haasteisiin datan eheyden ja yhdenmukaisuuden hallinnassa. Delta Lake ja Lakehouse-tietoarkkitehtuuri pyrkivät ratkomaan yllä mainittuja haasteita.

Alla oleva kuva kuvaa evoluutiota perinteisestä tietoalustasta moderniin pilvipohjaiseen tietoalustaan ja siitä aina Lakehouse-tietoarkkitehtuuriin. Katsotaan seuraavassa kappaleessa tarkemmin Delta Lakea ja Lakehouse-tietoarkkitehtuuria.

Delta Lake Lakehouse-tietoarkkitehtuurin mahdollistaja

Delta Lake mahdollistaa Lakehouse-tietoarkkitehtuurin käyttöönoton tarjoamalla vahvan perustan tiedon tallennuskerroksena. Lakehouse-tietoarkkitehtuuri taas pyrkii jatkuvaan ja yksinkertaistettuun tapaan järjestää tietoa hyödyntäen Delta Laken tuomia etuja.

Yhdellä tietoalustalla toimiminen poistaa siiloja ja yksinkertaistaa prosesseja. Data tallennetaan Delta Lakeen delta-formaatissa parquet-tiedostoiksi. Tämä pienentää datan varastoinnin kustannuksia ja parantaa kyselysuorituskykyä. Tehokkaan datan varastoinnin ja nopean kyselysuorituskykynsä ansiosta Delta Lake tukee erinomaisesti suoratoisto ja eräajoprosessointia, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun erilaisten tietokäsittelytarpeiden täyttämiseksi.

Lisäksi Delta Lake käyttää JSON-metadatatiedostoja, jotka sisältävät tiedot tauluista, tiedostojen sijainneista ja määritellyistä rakenteista. JSON-metadatat mahdollistavat tietojen hallinnan ja käsittelyn, mikä on keskeistä tietoalustan tehokkaassa toiminnassa. Metadata mahdollistaa aikamatkustamisen (time travel). Aikamatkustuksen avulla voi palauttaa tietyn hetken tilanteen aiempiin versioihin, eli tiettyyn ajanhetkeen, ja tämä kyky perustuu tarkkaan metadatatiedostojen hallintaan. Aikamatkustamisessa on rajoituksensa: se rajoittuu niihin versioihin, jotka on tallennettu Delta Lakeen, ja määrityksiin historiatietojen säilytysajoista.

Lakehouse-tietoarkkitehtuuri Microsoft Fabric

Mitaliarkkitehtuuri – Kuinka Organisoida Data Lakehousessa?

Käydään läpi Lakehouse-tietoarkkitehtuuria tarkemmin Microsoftin Fabric SaaS-palvelun ratkaisuna. Esimerkin avulla saamme käytännönläheisemmän kuvan.  Alla olevaan kuvaan olen piirtänyt yksinkertaistetun Lakehouse-ratkaisun, jossa tietoalustaan luetaan useasta eri tietolähteestä tai lähdejärjestelmästä tietoa, joko reaaliajassa tai eräajoin eli tiettyinä ennakkoon määriteltyinä hetkinä.

Data luetaan tietoalustaan integraatiotyökalulla, tässä tapauksessa Azure Data Factory, joko suoraan tai hyödyntäen väliaikaista laskeutumisalustaa (valinnainen, ei kuvattu ratkaisussa), ja tallennetaan Lakehouseen. Fabric mahdollistaa myös olemassa olevien tietojärvien nopean hyödyntämisen shortcut-toiminnolla. Fabricissa tiedot tallennetaan parquet-tiedostomuodossa One Lake -tietoalustaan riippumatta siitä, onko kyseessä Lakehouse vai Warehouse -tietovarasto. One Lake perustuu Delta Lake -teknologiaan. Olipa kyseessä T-SQL-datavarastointi, Spark tai KQL-suoratoisto, jokainen Fabricin työkuorma toimii delta-taulukoiden kanssa.

Lakehouse-tietoarkkitehtuuri rakennetaan usein Databricksin kehittämää mitaliarkkitehtuuria hyödyntäen. Mitaliarkkitehtuurissa ja kuvan esimerkissä on kolme kerrosta tiedon säilyttämiseen, muokkaamiseen, prosessointiin ja jakamiseen. Esimerkkiarkkitehtuurissa hyödynnetään muistikirjoja (Notebook) tiedon muokkaamiseen, rikastamiseen ja siirtämiseen kerrokselta toiselle. Muistikirjat voidaan ajastaa ja orkestroida Azure Data Factoryn putkilla (Pipeline). Muistikirjojen ajastamiseen ja ajamiseen voidaan hyödyntää myös muita tekniikoita.

Mitaliarkkitehtuurin tavoite on organisoida dataa loogisesti Lakehousen sisällä eri kerrosten välillä. Kerrokset on nimetty mitalien mukaan pronssi, hopea ja kulta. Mitalin kirkkaampi väri viittaa datan laatuun eli tavoitteena on prosessoida, yhdistää ja parantaa datanlaatua kerroksittain aina loppukäyttäjälle asti. On hyvä tunnistaa, että mitaliarkkitehtuurin kolmekerroksinen tietovarastointimetodi on hyvin samankaltainen perinteisempien source, staging ja curated ratkaisujen kanssa.

Mitaliarkkitehtuurin etuja ovat:  

 • Yksinkertainen ja looginen rakenne.
 • Mahdollistaa inkrementaalisen kehittämisen.
 • Tukee erilaisia työmääriä ja soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin.
 • Hopeakerros voidaan toteuttaa erilaisilla tietomalleilla tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi Data Vault tai malleilla, jotka ovat lähellä kolmannen normaalimuodon rakennetta.
 • Arkkitehtuuri tukee joustavuutta analytiikassa ja datankäsittelyssä. Data tieteilijät ja analyytikot voivat työskennellä viimeisimpien saatavilla olevien tietojen kanssa ja edistää nopeampaa päätöksentekoa ja analytiikkaa.
 • Mitaliarkkitehtuurin modulaarinen luonne edistää yhteensopivuutta eri komponenttien ja järjestelmien välillä. Tämä on erityisen arvokasta heterogeenisissä dataympäristöissä, joissa käytetään erilaisia työkaluja ja alustoja.
 • Taulukkojen uudelleen rakentaminen raakatiedoista milloin tahansa.
 • ACID-tapahtumat ja Time Travel -toiminnallisuudet

Mitaliarkkitehtuurin kerrosten tehtävät:

 • Pronssikerros (Bronze)
  • Yleisesti pronssikerrokseen tiedot tallennetaan raakamuodossa eli kopiona lähdejärjestelmästä ilman muuntoja:
   • Pronssikerroksessa dataa ei muunneta alkuperäisestä muodostaan, jotta alkuperäinen tieto säilyy ja on saatavilla sellaisenaan tulevia tarpeita varten.
  • Data on pronssikerroksessa vain lukumuodossa:
   • Dataa voidaan lukea ja käyttää, mutta siihen ei tehdä muutoksia.
  • Tietoja voidaan säilöä eri tietomuodoissa, esimerkiksi erilaisina tiedostoina (Parquet, JSON tai CSV) tai delta-tauluina:
   • Pronssikerroksessa tarjotaan joustavuutta tallennettavan datan muodossa. Se voi sisältää eri tietomuotoja, mikä mahdollistaa erilaisten tietojen tehokkaan käsittelyn.
  • Pronssikerroksen data voidaan syöttää kokonaisuudessaan aina uudelleen lähdejärjestelmästä (Full load) tai lisätä ainoastaan muuttuneet tiedot olemassa olevan datan jatkoksi inkrementaalisesti (Delta load).
  • Sallii lähteeksi transaktiopohjaisen tai reaaliaikaisen prosessoinnin:
   • Pronssikerros tarjoaa joustavuutta datan keräämisessä, ja se voi käsitellä tietoa sekä transaktiopohjaisesti että reaaliaikaisesti lähteen luonteesta riippuen.

 • Hopeakerros (Silver)
  • Pääasiallinen tiedonsäilytyskerros:
   • Hopeakerros toimii pääsäilytysalueena, jossa dataa pidetään ensisijaisesti lähdejärjestelmästä tuotuna. Tämä varmistaa, että alkuperäinen data säilyy turvallisesti ja eheänä.
  • Järjestetään, siivotaan ja yhdistetään pronssikerroksen data yhtenäiseen tietomalliin:
   • Hopeakerroksessa toteutetaan toimet, kuten tietojen järjestely, puhdistaminen ja yhdistäminen yhtenäiseen rakenteeseen. Näin varmistetaan, että data on valmiina siirrettäväksi seuraavaan kehitysvaiheeseen.
  • Luodaan historiointikäytännöt ja historioidaan dataa:
   • Hopeakerroksessa implementoidaan historiointikäytännöt, jotka mahdollistavat datan historian seuraamisen ajan myötä. Tämä tarjoaa kattavan näkymän datan kehityksestä ja muutoksista.
  • Yhtenäistetään tietomuoto:
   • Microsoft Fabric tallentaa datan yhtenäisessä muodossa parquet-tiedostoformaatissa One Lake -tietoalustaan. Tämä varmistaa, että dataa voidaan käsitellä yhdenmukaisesti ja tehokkaasti.

 • Kultakerros (Gold)
  • Data on järjestetty valmiiksi ja käytettävissä raportoinnille ja loppukäyttäjille:
   • Kultakerros tarjoaa valmiiksi järjestetyn datan, joka on helposti käytettävissä raportoinnissa ja loppukäyttäjien tarpeisiin. Tämä edistää nopeaa ja tehokasta päätöksentekoa.
  • Data mallinnetaan yleensä tähtimalliin faktoiksi ja dimensioiksi:
   • Kultakerroksessa suoritetaan tietomallinnus, yleensä tähtimalliin, jotta data voidaan tehokkaasti kuvata faktoiksi ja dimensioiksi. Tämä parantaa tiedon käsiteltävyyttä ja ymmärrettävyyttä.
  • Voidaan organisoida projektikohtaisiin tai liiketoimintakohtaisiin kokonaisuuksiin:
   • Kultakerroksessa dataa voidaan organisoitua projektikohtaisesti tai liiketoimintakohtaisesti tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa joustavan käytön eri liiketoiminta-alueilla.
  • Sovelletaan liiketoimintasääntöjä ja tehdään monimutkaisia transformaatioita sekä laskentaa:
   • Kultakerroksessa toteutetaan liiketoimintasääntöjä ja suoritetaan monimutkaisia transformaatioita ja laskentaa. Tämä varmistaa, että data vastaa tarkasti liiketoiminnan tarpeita.
  • Kokonaisuus edustaa datatuotetta:
   • Kultakerroksen lopputulos muodostaa laadukkaan datatuotteen, joka vastaa liiketoiminnan tarpeisiin. Datatuote tarjoaa vahvan perustan tehokkaalle päätöksenteolle ja liiketoiminnan kehittämiselle.

Mitaliarkkitehtuurin kultakerros on hyödynnettävissä raportoinnille. Data on jalostettu valmiiksi ja hyödynnettävissä liiketoiminta-alueittain kokonaisuuksina tai osina. Power BI mahdollistaa datan visualisoinnin ja mahdollisten uusien mittareiden luomisen kultakerroksen datasta.

Kultakerrosta voidaan hyödyntää myös Data Science ja AI pohjaisten ratkaisujen rakentamiseen. Data Science ja AI ratkaisut käyttävät usein mallien kouluttamiseen dataa mahdollisimman läheltä lähdettä joten Lakehouse-tietoarkkitehtuuri mahdollistaa datan hyödyntämisen Data Science ja AI ratkaisuihin myös pronssi- ja hopeakerroksesta, joskin pronssikerrosta hyödyntäessä datan laatu saattaa olla riittämätön.

Yhteenveto

Lakehouse-tietoarkkitehtuuri luo tehokkaan skaalautuvan tietoalustan, jossa tietoa järjestetään ja muokataan asteittain kerrosten välillä. Lakehouse soveltuu erinomaisesti edistyneelle analytiikalle ja vaativille hybridiratkaisuille, joissa tietoa luetaan eri lähteistä, joko reaaliajassa tai eräajoin.

On hyvä huomioida, että modernit ratkaisut, kuten Microsoft Fabricin Delta Lake-pohjaisen yhtenäisen tiedonvarastoinnin (One Lake) menetelmien avulla mahdollistetaan Lakehouse ja Warehouse ratkaisujen sujuva yhteensopivuus. Tämä taas antaa lähes rajattomat mahdollisuudet luoda hybridiratkaisuja, jotka vastaavat monimutkaisiin liiketoiminta- ja teknisiin vaatimuksiin.

Perinteisille ratkaisulle on yhä paikkansa erilaisissa käyttötapauksissa. Aina pilvimigraatioissa ja tietovarastoinnin uudistushankkeissa on tärkeää tehdä kattava analyysi eri vaihtoehdoista uudeksi tietoalustaksi ja datastrategiasta.

Liikkeelle Datastrategiasta Tietoalusta-ratkaisua valittaessa

Tietoalustan arkkitehtuuria valittaessa tulee aina tehdä tarkat strategiset linjaukset:

 • Käyttötapausanalyysi
  • Mihin kerättävää dataa käytetään ja hyödynnetään.
  • Data ja liiketoimintastrategian yhtenäisyys.
 • Missä muodossa ja mistä lähdedata on saatavissa
  • Rakenteellinen, puolirakenteellinen ja ei-rakenteellinen data.
  • Reaaliaikainen vai eräajo.
  • Sisäinen vai ulkoinen data.
  • Minkälaisia integraatioita tarvitaan.
 • Millä syklillä dataa tietoalustaan tallennetaan.
 • Arkkitehtuuri, työkalut ja komponentit
 • Tiedonhallinta.
 • Tietoturva ja käyttäjähallinta.

Me DB Pro Servicellä teemme kattavia datastrategiakonsultaatioita. Voit lukea tarkemmin datastrategiasta blogeissamme: Kuinka määritellä datastrategian suunta 

DB Pro Services tarjoaa kattavia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita tekoälyn käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Tarjontamme kattaa muun muassa datastrategian, modernien data-alustojen sekä edistyneen analytiikan kokonaisuudet. Ota yhteyttä, niin autamme sinua ja organisaatiotasi hyödyntämään tietoa tehokkaasti ja menestymään kilpailussa!

Robin Aro

Lead Data Engineer

robin.aro@dbproservices.fiDB Pro Services Oy

Tämä blogikirjoitus jatkaa toimitusjohtajamme Jani K. Savolaisen blogisarjaa tietomallinnuksesta. Käsittelen tässä kirjoituksessa Dan Linstedtin kehittämää Data Vault -mallinnusmenetelmää. Edellisessä postauksessa Jani kävi läpi Enterprise Data Warehouse BUS -mallinnusmenetelmän. Alla linkit tietomallinnuksen blogisarja muihin blogeihin.

Data Vault -menetelmän hyödyt

Data Vault -menetelmä on erityisesti suunniteltu tietovarastojen mallinnustapa, joka tarjoaa useita etuja tietokantojen mallinnuksessa. Tämä menetelmä yhdistää parhaita käytäntöjä eri tietovarastointimenetelmistä ja on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisten tietovarastojen monimutkaisiin vaatimuksiin. Tässä on keskeisiä hyötyjä Data Vault -menetelmästä:

1. Skaalautuvuus ja joustavuus

 • Helppo laajennettavuus: Data Vaultin modulaarinen rakenne mahdollistaa uusien liiketoiminta-alueiden, taulujen ja attribuuttien lisäämisen ilman suuria muutoksia olemassa olevaan tietomalliin.
 • Skaalautuvuus: Data Vault on suunniteltu skaalautuvaksi käsittelemään suuria tietomääriä ja tukemaan organisaation kasvua.

2. Historianhallinta

 • Aikaleimatut tiedot: Data Vault tallentaa kaikki muutokset aikaleimattuina, mikä mahdollistaa täydellisen historianhallinnan. Tämä on erityisen tärkeää auditointia ja tietojen seurantaa varten.
 • Muutoshistoria: Kaikki tietomuutokset ja päivitykset tallennetaan, mikä tarjoaa tarkan näkymän tietojen kehittymiseen ajan myötä.

3. Tietojen integrointi ja yhdenmukaisuus

 • Tietojen integrointi eri lähteistä: Data Vault tukee tietojen integrointia eri lähdejärjestelmistä yhdistämällä ne yhteisiin rakenteisiin (hubit, linkit ja satelliitit), mikä varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden.
 • Yhdenmukaisuus: Data Vaultin rakenne varmistaa, että tiedot pysyvät yhdenmukaisina ja eheinä eri lähdejärjestelmistä huolimatta.

4. Ylläpidettävyys ja hallittavuus

 • Helppo ylläpito: Modulaarinen rakenne tekee tietovaraston ylläpidosta ja päivittämisestä yksinkertaista. Uusien tietojen ja liiketoimintavaatimusten mukauttaminen on suoraviivaista.
 • Selkeä malli: Data Vaultin selkeä ja looginen malli tekee tietovaraston hallinnasta ja ongelmien diagnosoinnista helpompaa.

5. Nopeampi tietovaraston kehitys

 • Iteratiivinen kehitys: Data Vault -malli tukee iteratiivista ja inkrementaalista kehitystä, mikä mahdollistaa nopeamman käyttöönoton ja jatkuvan parantamisen.
 • Agile-menetelmät: Data Vault sopii hyvin yhteen Agile-kehitysmenetelmien kanssa, mikä tekee tietovarastoprojektien hallinnasta joustavampaa ja responsiivisempaa liiketoiminnan tarpeisiin.

6. Monimutkaisten suhteiden hallinta

 • Rikas tietomalli: Data Vaultin rakenne (hubit, linkit ja satelliitit) mahdollistaa monimutkaisten suhteiden ja liiketoimintaprosessien mallintamisen yksinkertaisella ja hallittavalla tavalla.
 • Tietojen jäljitettävyys: Kaikki tietolähteet ja -muutokset ovat jäljitettävissä, mikä parantaa tietojen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

7. Suorituskyky

 • Optimoitu kyselysuorituskyky: Vaikka Data Vault -mallin normalisointi voi aluksi tuntua monimutkaiselta, se tarjoaa hyvän perustan kyselyiden optimoinnille ja suorituskyvyn parantamiselle.
 • Parallellisuus: Data Vaultin rakenne tukee tietojen rinnakkaista lataamista ja käsittelyä, mikä voi parantaa tietovaraston suorituskykyä ja tehokkuutta.

Yhteenveto

Data Vault -menetelmä tarjoaa joustavan, skaalautuvan ja hallittavan tavan mallintaa tietovarastoja, jotka pystyvät vastaamaan nykyaikaisten organisaatioiden monimutkaisiin tietotarpeisiin. Sen kyky tukea aikaleimattuja tietoja, parantaa tietojen yhdenmukaisuutta ja mahdollistaa nopeamman kehityksen tekee siitä erinomaisen valinnan moniin tietovarastosovelluksiin.

Mikä on Data Vault?

Data Vault on tietomallinnuksen ja tietovarastoinnin menetelmä, joka soveltuu monimutkaisen ja muuttuvan tiedon liiketoimintaympäristöön. Tällaisissa liiketoimintaympäristöissä dataa luetaan tietovarastoon useista eri lähteistä suurilla volyymeilla.    

Data Vault -menetelmän ajatuksena on rakentaa yksilöllisesti linkitetty joukko normalisoituja tietokantatauluja ja mahdollistaa näin tarkka tiedontaso. Data Vault -menetelmässä yhdistetään kolmannen normaalinmuodon (OLTP) ja dimensionallisen tietomallintamisen parhaat puolet yhdeksi hybridimalliksi.    

Data Vault -tietomalli on joustava ja skaalautuva, painottaen tietojen integrointia ja historiointia. Nämä ominaisuudet luovat pohjan Data Vault -tietovaraston asteittaiselle kehittämiselle, missä tietovarastoa laajennetaan yksi tieto- tai toteutusalue kerrallaan.

Perehdytään tässä blogissa tarkemmin (menemättä kuitenkaan syvälle teknisiin yksityiskohtiin) Data Vault arkkitehtuuriin, sen taulurakenteeseen, yleisiin Data Vault -mallinnussääntöihin sekä tietoalueittain toteutettavaan Data Vault -tietovarastoon.

Data Vaultin taulurakenne ja yleisiä mallinnussääntöjä

Data Vaultin taulut kategorisoidaan kolmeen päätyyppiin, jotka ovat hubi (hub), linkki (link) ja satelliitti (satellite). Taulut liittyvät toisiinsa surrogaattiavaimilla. Kerron alempana näiden taulujen ominaisuuksista ja luonteenpiirteistä tarkemmin.  

Jokaisessa taulutyypissä toistuu Data Vault -mallille yhteisiä tietueita, jotka mallinnetaan ja toteutetaan jokaiseen päätypin tauluun:

 • Surrogaattiavain (yleisesti Hash-avain)
  • Hash-avain luo abstraktiokerroksen lähdejärjestelmän luonnollisten avainten ja tietovaraston surrogaattiavainten välille.
  • Hash-avain tekee historioinnista johdonmukaisempaa ja eristää tietovaraston lähdejärjestelmien muutoksilta.
  • Surrogaattiavaimia käytetään hubin ja linkin perusavaimina.
 • Lähdejärjestelmä
  • Lähdejärjestelmätieto luo läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa tiedon lähteen jäljitettävyyden.
 • Aikaleima
  • Kertoo hetken, jolloin tieto on luettu ensimmäisen kerran tietovarastoon. Se kertoo, milloin tietoon on tullut muutoksia ja uusi rivi on alkanut. 

Data Vaultin taulut:

 • Hubi – Ydinliiketoiminnan kokonaisuuksia ja käsitteitä, kuten asiakas tai tuote:
  • Hubiin listataan käsitteen yksilöivät uniikit liiketoiminta-avaimet (Business Key (BK)) tai luonnolliset-avaimet (Natural Key (NK)).
   • Esimerkiksi laskulle laskun numero (BK), tilaukselle tilausnumero (BK) ja henkilölle henkilötunnus (NK).
  • Yksilöivien luonnollisten avainten lisäksi Hub sisältää Surrogaattiavaimen (Hash-avain)
  • Hub ei voi yhdistyä toiseen hubiin. Hubien väliset yhteydet toteutetaan aina link -taulun avulla.
  • Hub voi olla isäntä usealle satelliitti -taululle.
  • Hub mallinnetaan tietomalliin aina ensimmäisenä.
 • Satelliitti – Sisältää käsitteiden yksityiskohtaisen tietosisällön:
  • Tietosisältö, joka liittyy käsitteeseen Hash-avaimella. Voidaan liittää joko hubiin tai linkkiin.
   • Sisältää ainoastaan oman liiketoimintakäsitteen tietoja.
   • Satelliitilla pitää olla aina oma käsitetaulu, joko hub tai link.
   • Satelliitti ei voi yhdistyä suoraan toiseen satelliittiin.
  • Satelliitin avain muodostuu hub- tai link-taulun Hash-avaimesta ja aikaleimasta.
  • Tiedon historiointi tapahtuu satelliiteissa. Rivillä on tieto rivin voimassaolon alkamisesta ja päättymisestä.
  • Satelliitti on luonteeltaan samanlainen kuin tähtimallin normalisoitu dimensiotaulu, mutta voi sisältää myös faktatietoa (esim. tilausrivin hinta ja määrä)
  • Satelliitti mallinnetaan aina viimeisenä tai hubin jälkeen, jos hubeja yhdistäviä link-tauluja ei kehityshetkellä tarvita.
 • Linkki – Tietojen yhteydet ja suhteet:
  • Link-taulut edustavat liiketoimintakomponenttien välisiä suhteita yleensä hub-taulujen välillä. Link-tauluun voi yhdistyä myös satelliitti.
  • Link-taulu sisältää oman Hash-avaimen sekä kontekstiin liittyvien hubien Hash-avaimet.
  • Link-taulu voi yhdistää useita hub-tauluja toisiinsa.
  • Mallinnetaan yleensä hubin tai hubien jälkeen.
 • Yllä mainittujen taulutyyppien lisäksi Data Vault tietomallia voi rikastaa erilaisilla koodistoilla ja referenssitauluilla.

Esimerkki Data Vault arkkitehtuuri

Tietomallinnus - Data Vault arkkitehtuuri esimerkki

Yleensä Data Vault -arkkitehtuuri rakentuu neljästä eri osa-alueesta. Vaikka kuva onkin perinteisempi lähestymistapa, soveltuu Data Vault myös moderniin Lakehouse -arkkitehtuuriin Silver medallion -kerroksen ratkaisuksi.

Käydään yllä olevan kuvan osa-alueita tarkemmin läpi alla rakenteen ja tietomallintamisen näkökulmasta:

 • Landing Area
  • Landing Area on perinteistä tietovarastointia vastaava tiedon tallennuskerros, johon tieto luetaan ja tallennetaan lähdejärjestelmistä väliaikaisesti tai pysyvästi Data Integraatio -työvälineillä.
  • Dataa luetaan useista lähdejärjestelmistä erilaisin ETL-prosessein ennen datan siirtoa Data Vault -tietorakenteeseen. Landing Area ei ole varsinainen osa Data Vault -tietomallia.
  • Tiedot tallennetaan sellaisenaan Landing Areaan. Tietojoukkoon lisätään teknistä metadataa, esimerkiksi latausaika ja lähdejärjestelmä.
  • Mallintamismenetelmä Landing Areaa varten pyritään yleensä pitämään yksinkertaisena. Esimerkiksi:
   • Tietomalliin kuvataan lähdejärjestelmästä haetut taulut sellaisinaan lähdejärjestelmittäin.
   • Taulujen välisiä yhteyksiä ei kuvata.  
   • Taulujen nimeämisessä voidaan mainita Landing taulun lähdejärjestelmä.
 • Raw Vault
  • Data Vault -tietomallin raakadatan kerros.
   • Lähdejärjestelmien tiedot mallinnetaan Data Vaultin hub-, link- ja satelliittimuotoon jaoteltuna asiakokonaisuuksiksi.
  • Data tallennetaan Raw Vaultiin alkuperäisessä tilassa ETL-prosesseilla Landing Arean datasta muuntamalla se Data Vault -tietomallin rakenteeseen.
 • Business Vault
  • Hub-, link-, ja satelliittitaulut periytetään Raw Vaultista.
  • Yhtenäistetään lähdejärjestelmien päällekkäiset tiedot yhtenäisiksi käsitteiksi.
  • Voidaan toteuttaa yksinkertaisia liiketoimintasääntöjä.
  • Voidaan hyödyntää koodistoja ja referenssitauluja tiedon rikastamiseen.
  • Tarvittaessa luodaan Business Vault spesifejä linkkejä tai hubeja.
  • Business Vault voidaan toteuttaa virtualisoituna näkymillä ja ulkoisilla tauluilla (external tables) Raw Vaultin datasta. 
 • Information Delivery
  • Sisältää Data Vault -tietomallin päälle rakentuvia Data Marteja.
  • Mallinnetaan raportoinnin osa-alueita tähtimallina fakta- ja dimensiotauluiksi.
  • Raportoinnin ja analytiikan pääasiallinen hyödyntämiskerros.
  • Voidaan toteuttaa virtualisoituna.
Data Vault inkrementaalinen kehitys

Data Vault inkrementaalinen kehitys

Yllä oleva Data Vault -tietomalli havainnollistaa iteratiivisen kehittämisen hyötyjä Data Vault -tietovaraston kehityksessä ja toteutuksessa:

 • Ensimmäisessä iteraatiossa toteutetaan hub asiakas ja satelliitti asiakkaan yhteystiedot.
 • Toisessa iteraatiossa luodaan hub tilaus, link asiakastilaus, joka mahdollistaa tilaus ja asiakas hubien yhteyden, ja satelliitti tilaus, joka sisältää tilauksen tietosisällön.
 • Kolmannessa iteraatiossa toteutetaan tuote ja tilausrivi kokonaisuus, mikä yhdistyy tilausrivi linkillä aiemmin toteutettuun tietomalliin.

Kun toteutusta tehdään näin vaiheissa toteutusalueittain, jo olemassa olevaan tietovarastoon ja sen rakenteisiin ei kohdistu muutoksia. Tietomalli niin sanotusti laajentuu uudella osa-alueella, joka muodostuu tietokannan näkökulmasta uusina tauluina ja niiden välisinä yhteyksinä olemassa-olevaan rakenteeseen avainparein.

Kokonaisuutena ketterä kehitys toimii myös tehokkaasti Data Vault -menetelmällä. Avataan prosessia yksinkertaisella esimerkillä:

 • Data Vault -toteutuksen ensimmäisen iteraation ollessa käynnissä, voidaan samalla mallintaa Information Deliveryn ensimmäistä osaa. Kun ensimmäinen iteraatio on toteutettu Data Vault -tietovarastoon, voidaan toisen iteraation aikana aloittaa Data Marttien toteutus rinnakkain Data Vaultin kehityksen kanssa. Luodaan tähtimalli asiakastiedolle samalla, kun Data Vaultissa toteutetaan toisen iteraation tilausosiota.      

Data Vault -menetelmän tunnistettuja hyötyjä

Data Vault -menetelmällä on useita tunnistettuja hyötyjä, listataan alla niistä tärkeimpiä:

 • Ketteryys ja joustavuus:
  • Data Vault -menetelmä mahdollistaa ketterän kehittämisen. Sitä voidaan toteuttaa pienillä muutoksilla olemassa oleviin kokonaisuuksiin ja laajentamalla tietomallia uusin kokonaisuuksin pienissä osissa.
  • Tietovaraston eri kerroksia esim. Raw Vault ja Information Delivery voidaan kehittää rinnakkain.
  • Jatkuvassa muutoksen tilassa olevat lähdeympäristöt voivat olla haasteellisia toteuttaa esim. perinteisellä tähtimallilla. Data Vaultin tietomalli sietää paremmin tällaisia muutoksia.
 • Skaalautuvuus:
  • Sopii hyvin suurille datamassoille ja useiden lähdejärjestelmien integroimiselle yhteiseen tietomalliin.  
 • Historiatiedot:
  • Data Vault -menetelmällä tallennetaan satelliitteihin käsitteisiin liittyvät historiatiedot. Tämä mahdollistaa tarkat historialliset trendianalyysit.
 • Johdonmukaisuus:
  • Data Vault menetelmän johdonmukainen tietojen mallintaminen ja nimeäminen varmistaa, että organisaation tiedot noudattavat standardoituja rakenteita ja nimeämiskäytäntöjä. Tämä helpottaa organisaation kehittäjiä ja liiketoimintaa ymmärtämään ja käsittelemään dataansa yhdellä kielellä.

Data Vaultin haasteet ja sopivuus yrityksen tietovaraston rakenteeksi

Yleistettynä Data Vault -tietovarasto sopii paremmin suurille yrityksille, joiden tietovarastolla on useita lähdejärjestelmiä ja usein muuttuva tai kasvava tietoympäristö. Vastaavasti Data Vault on verrattain raskas mallinnusmenetelmä pienempiin tietovarastototeutuksiin kerroksellisuutensa vuoksi.

Data Vault ei sovellu raportoinnin- ja analytiikkaratkaisuille suoraan, vaan tarvitsee aina informaationjakokerroksen. Tämä on yksi syy miksi Data Vaultin toteutus ja mallintaminen vaatii laajan osaamisportfolion: Kehittäjän tulee hallita useampia eri tietovarastoinnin menetelmiä kokonaisuuden rakentamiseksi.

Tietomallin kasvaessa suureksi, historian seuranta ja taulujen liiallinen normalisointi voi aiheuttaa kyselyjen suorituskyvyissä ongelmia vaativien (join) kyselyiden takia. Toisaalta huolella suunniteltu ja rakennettu Data Vault on usein riittävän suorituskykyinen.

Yhteenveto

Data Vault -mallilla on paikkansa silloin kun tietovarastolla on useita lähdejärjestelmiä ja halutaan saada yksi toimiva kokonaisuus. Normalisoinnilla voi kuitenkin olla hintansa, eritoten ylläpidettävyyden ja SQL-kyselyiden suorituskyvyn suhteen.

Data Vault voi ratkaista usean siiloutuneen tietokannan yhtenäistämisen pilviympäristöön yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Data Vault soveltuu myös osaksi perinteistä ja modernimpia, kuten Lakehouse, tietokantaratkaisuja.

Haluatko keskustella lisää tietomallintamisesta? Ota yhteyttä niin jutellaan.

Robin Aro

robin.aro@dbproservices.fi

Lead Data Engineer

DB Pro Services Oy

Jatkan taasen blogisarjaani tietomallinnuksesta. Edellisessä postauksessani kuvasin lumihiutalemallia. (Tietomallinnus – Osa 4: Lumihiutalemalli (Snowflake schema)). Tänään läpikäyn Ralph Kimballin koulukunnan ns. Enterprise Data Warehouse BUS -mallinnusmenetelmää. Toiselta nimeltään tämä tunnetaan myös Conformed Data Warehouse BUS:ina. Alla linkit tietomallinnuksen blogisarjan muihin blogeihin.

Enterprise Data Warehouse BUS -mallin hyödyt

Enterprise Data Warehouse BUS -menetelmä (EDW BUS) on menetelmä, joka perustuu Ralph Kimballin kehittämään dimensiomallinnuksen arkkitehtuuriin. Tässä menetelmässä tietovarasto on suunniteltu yhteisten dimensiomallien ympärille, jotka voivat olla jaettuja useiden tietomallien kesken. Tämä lähestymistapa tarjoaa useita etuja tietokantojen mallinnuksessa ja tietovarastoinnissa:

1. Yhdenmukaisuus ja standardointi

 • Yhteiset dimensiot: EDW BUS -menetelmässä käytetään yhteisiä dimensioita (kuten aika, tuote, asiakas), joita voidaan jakaa eri osastojen ja liiketoimintayksiköiden välillä. Tämä yhdenmukaistaa tiedot ja mahdollistaa yhteismitalliset analyysit ja raportit.
 • Standardoidut prosessit: Yhteisten dimensioiden ja faktataulujen käyttö varmistaa, että organisaatio noudattaa standardoituja prosesseja tietojen tallentamisessa ja hakemisessa.

2. Joustavuus ja laajennettavuus

 • Modulaarinen rakenne: EDW BUS -menetelmä on modulaarinen, mikä tarkoittaa, että uusia liiketoiminta-alueita voidaan lisätä olemassa olevaan tietovarastoon ilman suuria muutoksia sen rakenteeseen. Uudet faktataulut ja dimensioita voidaan helposti lisätä BUS-arkkitehtuuriin.
 • Helppo ylläpito: Tietovaraston ylläpito ja päivittäminen on helpompaa, koska yhteisiä dimensioita voidaan käyttää uudelleen eri liiketoimintayksiköiden välillä.

3. Parempi tiedon analyysi ja päätöksenteko

 • Kokonaisvaltainen näkymä: Yhteiset dimensiot mahdollistavat kattavamman ja yhtenäisemmän näkymän liiketoiminnan suorituskykyyn, mikä tukee paremmin päätöksentekoa.
 • Yhteismitallisuus: Koska kaikki liiketoiminta-alueet käyttävät samoja dimensioita, tiedot ovat yhteismitallisia, mikä mahdollistaa paremmat vertailut ja analyysit eri liiketoiminta-alueiden välillä.

4. Tehokas integrointi ja tietojen hallinta

 • Helppo integrointi: EDW BUS -menetelmä helpottaa tietojen integrointia eri lähdejärjestelmistä, koska yhteiset dimensio- ja faktataulut toimivat standardoituna viitekehyksenä tiedon tallentamiselle ja hakemiselle.
 • Tietojen hallinnan parantaminen: Yhteisten dimensioiden käyttö parantaa tietojen hallintaa ja yhdenmukaisuutta, koska samat dimensiot ja standardit koskevat koko organisaatiota.

5. Kustannustehokkuus

 • Kustannussäästöt: Koska yhteisiä dimensioita ja faktatauluja käytetään laajasti, tietovaraston kehittämis- ja ylläpitokustannukset pienenevät. Uusien liiketoimintatarpeiden tukeminen on kustannustehokkaampaa, koska uusia osia voidaan lisätä olemassa oleviin rakenteisiin.
 • Parempi resurssien hyödyntäminen: Resurssien käyttö on tehokkaampaa, koska yhteisiä rakenteita ja prosesseja voidaan käyttää uudelleen.

6. Parempi skaalautuvuus

 • Laajennettavuus: EDW BUS -arkkitehtuuri on suunniteltu skaalautuvaksi, mikä mahdollistaa tietovaraston kasvattamisen liiketoiminnan tarpeiden mukaan ilman suuria rakenteellisia muutoksia.
 • Joustava tietojen lisäys: Uusien dimensioiden ja faktataulujen lisääminen on suoraviivaista ja yksinkertaista, mikä helpottaa tietovaraston laajentamista ja mukauttamista liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Yhteenvetona Enterprise Data Warehouse BUS -menetelmä tarjoaa merkittäviä etuja tietovarastoinnissa, kuten yhdenmukaisuuden, joustavuuden, tehokkaan integraation, kustannustehokkuuden ja paremman päätöksenteon tukemisen. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan organisaatioille, jotka haluavat rakentaa skaalautuvan ja tehokkaan tietovarastoratkaisun.

Mikä on Enterprise Data Warehouse BUS?

Enterprise Data Warehouse BUS on eräs fyysisen tietomallinnuksen menetelmä, tai enemmänkin arkkitehtuurinen tapa ajatella tietomallinnusta, jolla voidaan rakentaa konsernitietovarastoja tähtimallin päälle siten, että se ottaa huomioon bisneksen ns. 360-näkymän. Tämä tarkoittaa käytännössä eri järjestelmien välistä yhteistä master dataa, jotka mallinnetaan dimensioiksi.

Enterprise Data Warehouse BUS:in ideana on:

–  Selkeyttää riippuvuussuhdetta master datan kehityksen ja EDW-kehityksen välillä

–  Toimia nimensä mukaisesti tehokkaana EDW-mallinnusmenetelmänä

–  Maksimoida 360-näkymä bisnekseen

–  Minimoida muutostarpeet fyysisessä tietomallissa ajan saatossa

Master data ja Enterprise Data Warehouse BUS

Yleisesti ajatellaan, että monilähteisen konsernitietovaraston voi rakentaa vasta, kun master-datan hallinta on implementoitu. Tämä onkin lähtökohtaisesti suotavaa, koska tällöin saadaan ns. ”yksi totuus” eri järjestelmien välisestä datasta ja datan laatu sekä rikastamisprosessit ovat paremmin hallussa. Koska kuitenkin usein tähän ruhtinaallisuuteen ei ole aikaa, päätetään silti tehdä konsernitietovarasto, vaikka master datan osalta oltaisiinkin vaiheessa, tai joskus jopa alkutekijöissään. Se, mitä minimissään kannattaa kuitenkin tehdä tällaisissa tapauksissa, on se, että määritellään sellainen master data, joka halutaan tuoda konsernitietovarastoon raportoinnin piiriin. Nämä ovat ns. konformoituja dimensioita (”conformed dimensions”). Kussakin tällaisessa dimensiossa määritellään se ja vain se data, joka esiintyy eri järjestelmien välillä samanmuotoisena, kun kaikki osajärjestelmät yhdistetään yksilöivien tietojen (=natural key) kautta keskenään. Tyypillisiä konformoituja dimensioita ovat esimerkiksi kalenteridimensiot, kuten kuukausi, päivä ja tunti sekä tuote-, yritys- ja henkilötietoihin sekä geografiaan ja demografiaan liittyvät dimensiot.

Kuinka Enterprise Data Warehouse BUS -väylä rakennetaan

Kun konformoidut dimensiot on ensiksi määritelty, voidaan tämän päälle sitten menestyksellisesti rakentaa joko syklisellä tai iteroivalla metodilla konsernitietovarasto. Tätä voidaan tehdä joko osajärjestelmä kerrallaan tai sitten sisällyttäen skeemaan ensin kriittiset, sitten tärkeät ja sitten vähemmän tärkeät tiedot, kunhan faktataulujen granulariteetti pysyy samana. Tällöin tähän konformoitujen dimensioiden ”väylään” (BUS) syntyy vähitellen yhä enemmän viitteitä yhä useammista faktatauluista ja säästytään isolta refaktorointityöltä sekä fyysisen tietomallin, että integraatioajojen (ETL / ELT) osalta.

Konformoitujen dimensioiden matriisi osana suunnittelua

Konformoitujen dimensioiden määrittämistä selkeyttää paljon, mikäli laaditaan organisaation keskeiset bisnesprosessit ja dimensiotietoineen. Tämä harjoitus kannattaa tehdä Kimballin mukaan siksi, ettei unohdeta yhtäkään sellaista dimensiota, jotka ovat tietyille bisnesprosesseille yhteisiä. Yksi bisnesprosessi synnyttää aina yhdestä useampaan faktaskeemaa itse tietovarastoon, ja tällä tavalla nähdään helposti, mitkä dimensiot ovat konformoituja useamman bisnesprosessin suhteen.

Esimerkkimme: Enterprise Data Warehouse BUS Matrix

Enterprise Data Warehouse BUS – haitat

–  Vaatii ainakin osittaista panostamista master dataan (on toisaalta hyväkin asia)

–  Vie alussa hieman enemmän aikaa toteuttaa kuin puhdas tähtimalli; ensimmäinen julkaisusykli on pidempi

Enterprise Data Warehouse BUS – hyödyt

–  Säästytään isolta refaktorointityöltä fyysisen skeeman ja tietomallin osalta ajan kuluessa

–  Luo säästöjä ja nopeuttaa Time-To-Solutionia kokonaisratkaisussa

–  Saadaan maksimaalinen 360-näkymä bisnesdataan

–  Tietomalli yksinkertaistuu (vähemmän tauluja)

Esimerkkimme – Enterprise Data Warehouse BUS dimensionaalinen malli

Yhteenveto

Conformed Data Warehouse BUS on yksinkertainen ja nerokas tapa säästää aikaa ja vaivaa monilähteisessä tietovarastoinnissa, kuten EDW-hankkeissa. Vanhaa japanilaista viisautta pilke silmäkulmassa soveltaen: ”Mikään ei ole niin tärkeää tietovarastoinnissa kuin täysin valmis master data – eikä sekään ole niin kovin tärkeää.”

Haluatko keskustella kanssani tietomallinnuksesta? Ota yhteyttä!

Jani K. Savolainen

jani.savolainen@dbproservices.fi

0440353637

CEO & Chairman

DB Pro Services Oy

Jatkan jälleen blogisarjaani tietomallintamisesta. Edellisessä postauksessani kuvasin tähtimallin keskeisiä elementtejä. (Tietomallinnus – Osa3: Tähtimalli (Star schema)). Tänään läpikäyn lumihiutalemallia (=Snowflake schema). Alla linkit muihin tietomallinnuksen blogisarjan blogeihin.

Lumihiutalemallin (Snowflake schema) hyödyt

Lumihiutalemalli (Snowflake schema) on tietokantojen mallinnustapa, joka on erityisen hyödyllinen tietyissä tietovarasto- ja analytiikkasovelluksissa. Tässä on keskeisiä hyötyjä lumihiutalemallin käytöstä:

1. Tiedon normalisointi ja redundanssin vähentäminen

 • Tietojen normalisointi: Lumihiutalemalli hyödyntää korkeamman asteen normalisointia, mikä tarkoittaa, että dimensioiden taulut on jaettu alidimensioihin. Tämä vähentää tietojen redundanssia ja parantaa tietojen eheyttä.
 • Pienempi tietokantakoko: Koska tietojen redundanssi on minimoitu, tietokannan fyysinen koko on usein pienempi kuin tähtimallissa, mikä voi säästää tallennustilaa ja kustannuksia.

2. Parannettu tietojen eheys

 • Tietojen eheys: Koska lumihiutalemallissa tiedot ovat normalisoituja, yhdenmukaisuuden varmistaminen on helpompaa. Tämä vähentää virheiden ja ristiriitaisten tietojen riskiä.
 • Yksinkertaistettu tietojen hallinta: Normalisoidut taulut helpottavat tietojen päivittämistä ja ylläpitoa, koska tiedot ovat hajautettu useisiin liittyviin tauluihin.

3. Tehokkaampi tietojen hallinta ja kyselyiden tarkkuus

 • Tarkemmat kyselyt: Lumihiutalemallin normalisointi mahdollistaa tarkemmat kyselyt, koska se tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa dimensioista ja niiden alidimensioista.
 • Tehokkaat liittymät: Vaikka lumihiutalemalli saattaa vaatia useampia liittymiä (joins), se hyötyy usein siitä, että liittymät ovat tarkempia ja hyödyntävät pienempiä tauluja, mikä voi joissakin tapauksissa parantaa suorituskykyä.

4. Joustavuus ja laajennettavuus

 • Modulaarisuus: Lumihiutalemalli on modulaarinen ja helposti laajennettavissa uusilla dimensioilla ja alidimensioilla ilman suuria muutoksia olemassa olevaan rakenteeseen.
 • Joustavuus: Normalisoidun rakenteen ansiosta lumihiutalemalli voi olla joustavampi käsiteltäessä monimutkaisia liiketoimintaprosesseja ja -sääntöjä.

5. Parempi analytiikka monimutkaisille tietorakenteille

 • Monimutkaiset tietorakenteet: Lumihiutalemalli soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa on tarpeen käsitellä monimutkaisia ja hierarkkisia tietorakenteita. Tämä mahdollistaa tarkemman analyysin ja raportoinnin.
 • Hierarkkisten suhteiden hallinta: Lumihiutalemalli tukee hierarkkisten suhteiden ja monitasoisten dimensioiden mallintamista, mikä voi olla hyödyllistä monimutkaisissa liiketoimintaskenaarioissa.

Yhteenveto

Lumihiutalemallin käyttö tietokantojen mallinnuksessa tarjoaa etuja erityisesti tietojen normalisoinnin, eheyden, joustavuuden ja monimutkaisten tietorakenteiden hallinnan näkökulmasta. Vaikka se saattaa vaatia enemmän liittymiä kyselyissä verrattuna tähtimalliin, sen tarjoamat hyödyt tietojen hallinnassa ja analytiikassa voivat olla merkittäviä monissa käyttötapauksissa.

Lumihiutalemallin perusteet

Lumihiutalemalli on eräs fyysisen tietomallintamisen menetelmä, jolla voidaan rakentaa tietovarastoja ja data martteja. Se on läheistä sukua tähtimallille ja hieman etäisempi esi-isä data vaultille.

Itse miellän lumihiutalemallin skeeman eräänlaiseksi OLTP-mallin ja tähtimallin välimuodoksi. Sillä kun on piirteitä sekä ei-toiminnallisia ominaisuuksia molemmista. Lumihiutalemallissa on enemmän tauluja sekä niiden välisiä liitoksia kuin tähtimallissa, toisin sanoen malli on normalisoidumpi kuin tähtimallissa mutta denormalisoidumpi kuin OLTP-mallissa: Siinä missä tähtimallissa kunkin faktataulun ympärille generoituu yksiulotteisia ”tähden sakaroita” eli dimensioita, lumihiutalemallissa normalisoidaan dimensiorakennetta niveltämällä tähtien sakaroihin ns. ”alidimensioita”, aivan kuten lumihiutaleen kiderakenteessa. Esimerkiksi; sen sijaan, että kasvattaisimme faktataulun viiteavainmäärää, luomme uuden alidimension jatkoksi tarkimman granulariteetin omaavalle dimensiolle, johon viittaamme tästä karkeamman granulariteetin dimensiosta. Tässä reunaehtona on, että dimensiot liittyvät loogisesti toisiinsa, kuten esim. Tuotedimensio ja Tuoteryhmädimensio. (Tuotteella on yksi Tuoteryhmä ja Tuoteryhmässä voi olla monta Tuotetta).

Lumihiutalemallin keskeiset sudenkuopat

–       Erillisiä hierarkioita ei kannata yleensä purkaa lähinnä suorituskykynäkökulmasta omiksi lumihiutaleikseen, ellei tällä sitten saavuteta esimerkiksi konkreettista tilansäästöä tai esimerkiksi käytettävä BI-teknologiaratkaisu suosii ko. mallia.

–       Lumihiutalemallissa taululiitosten määrä aina kasvaa ja komplisoi tietomallia sekä hidastaa SQL-kyselyitä konkreettisesti. Siksi se sopii vain tiettyihin käyttötapauksiin.

–       Lumihiutalemallin ylläpitäminen voi ajan saatossa tulla kankeaksi ja työlääksi ETL-prosessin osalta, eritoten mikäli lähdejärjestelmien tietomallit elävät paljon.

Lumihiutalemallin tekniset hyödyt

–       Tilansäästöt voivat olla merkittäviäkin tietyissä käyttötapauksissa.

–       Eräs lumihiutalemallin eduista on ns. ”bridge”-tekniikka eli siltaus, jonka avulla voidaan purkaa monen suhde moneen -relaatio järkevästi siten, että meillä on faktataulu, johon kytketään dimensiotaulu siten, että alidimension ja dimension välille syntyy bridgetaulu, joka normalisoi monen suhde moneen -relaation viittaamalla yhtä aikaa dimensioon ja sen alidimensioon; näin atomisoiden dimensio-alidimensio -arvoparit. Esimerkiksi; mikäli meillä on Tuote joka voi kuulua moneen Tuoteryhmään ja Tuoteryhmä joka voi linkittyä moneen Tuotteeseen. Edelleen; bridgetauluun voidaan tuoda ns. ”weighting factor” -kenttä, joka pilkotaan alidimension esiintymien suhteessa per dimensio tietuetasolla murto-osaksi sadasta prosentista. Esimerkiksi; jos meillä on vaikkapa sairaalajärjestelmässä potilas, joka saa 3 diagnoosia ajanhetkellä t, on hänen diagnostinen weighting factorinsa 100% / 3 = 0,333… (desimaalilukuna). Tällöin voidaan laskea faktoja sekä dimension että alidimension suhteen, koska datan summautuvuus on grainin suhteen vakio (3 x 0,333… = 1).

Esimerkkimme lumihiutalemallista.

Oheisesta tietomallista voitaisiin kysellä varsin triviaalisti vaikkapa laskutustiedot potilaittain ja kohteittain tai vastaavasti summata vastaavat tiedot diagnooseittain. Mikäli sama tulos haluttaisiin saavuttaa tähtimallilla, voisi vaihtoehtona olla esim: 1) syventää granulariteettia ja linkittää diagnostinen dimensio suoraan faktan piiriin tai: 2) luoda diagnostisia filtterikenttiä potilasdimensioon, joka voisi toisaalta johtaa hankalasti ylläpidettävään tietomalliin, koska diagnoosit voivat elää ajan funktiona sekä edelleen: 3) luoda useampi faktataulu.

Yhteenveto

Lumihiutalemallilla voi olla paikkansa silloin kun tietomalli on todella kompleksinen tai datamäärä muutoin nousee tähtimallin kanssa ongelmaksi. Normalisoinnilla on kuitenkin hintansa, eritoten ylläpidettävyyden ja SQL-kyselyiden suorituskyvyn suhteen.

Haluatko keskustella tietomallintamisesta? Ote yhteyttä niin jutellaan.

Jani K. Savolainen

jani.savolainen@dbproservices.fi

0440353637

CEO & Chairman

DB Pro Services Oy

Tämä kirjoitus jatkaa blogisarjaani tietomallintamisesta. Edellisessä blogipostauksessani käsittelin kolmatta normaalimuotoa. (Tietomallinnus – Osa 2: Kolmas normaalimuoto (OLTP)). Tänään puhutaan tähtimallista (=star schema). Alla linkit muihin tietomallinnuksen blogisarjan blogeihin.

Tähtimallin (star schema) hyödyt

Tähtimalli (star schema) on tietokantojen mallinnustapa, joka on erityisen hyödyllinen tietovarastoissa ja tietokanta-analytiikassa. Tässä on muutamia keskeisiä hyötyjä tähtimallin käytöstä:

1. Yksinkertaisuus ja helppolukuisuus

 • Käyttäjäystävällinen rakenne: Tähtimallin selkeä ja yksinkertainen rakenne tekee siitä helppolukuisen ja ymmärrettävän sekä teknisille että liiketoiminnan käyttäjille.
 • Yksinkertaiset kyselyt: Tähtimallin yksinkertainen rakenne mahdollistaa suoraviivaiset ja tehokkaat SQL-kyselyt, mikä helpottaa tietojen hakemista ja analysointia.

2. Tehokas kyselyjen suorituskyky

 • Parannettu suorituskyky: Tähtimalli on optimoitu tietojen nopeaan hakemiseen, koska se vähentää monimutkaisten liittymien (joins) tarvetta verrattuna muihin malleihin, kuten lumihiutalemalliin (snowflake schema).
 • Indeksointi: Dimension taulut voivat hyödyntää tehokasta indeksointia, mikä parantaa kyselyjen suorituskykyä.

3. Joustavuus ja laajennettavuus

 • Laajennettavuus: Tähtimalli on helposti laajennettavissa uusilla dimensioilla ja tosiasioilla ilman suuria muutoksia olemassa oleviin tauluihin tai kyselyihin.
 • Käyttö tapauksiin soveltuvuus: Tähtimalli sopii hyvin moniin liiketoiminnan tarpeisiin, erityisesti silloin, kun analysoidaan suuria tietomääriä ja tarvitaan nopeita vastauksia ad-hoc-kyselyihin.

4. Ylläpidon helppous

 • Yksinkertainen ylläpito: Tähtimallin yksinkertainen rakenne tekee sen ylläpidosta helppoa. Muutokset dimensioihin ja tosiasioihin voidaan tehdä ilman suuria vaikutuksia muihin osiin tietovarastoa.
 • Selkeä rakenne: Selkeä ja looginen rakenne helpottaa tietovaraston hallintaa ja tukee paremmin tietojen eheyttä ja laatua.

5. Tiedon monimuotoisuuden hallinta

 • Moniulotteinen analyysi: Tähtimalli mahdollistaa moniulotteisen analyysin käyttämällä erilaisia dimensioita (esim. aika, paikka, tuote), mikä tekee siitä erinomaisen valinnan liiketoiminta-analytiikkaan ja raportointiin.
 • Käyttäjäkeskeisyys: Tähtimallin käyttö mahdollistaa liiketoimintakäyttäjille suunnattujen raporttien ja kyselyjen suunnittelun heidän tarpeidensa mukaisesti, koska tiedot ovat helposti saatavilla ja analysoitavissa.

Miksi tähtimalli (star schema)

Yhteenvetona tähtimalli tarjoaa yksinkertaisen, tehokkaan ja joustavan tavan tietojen mallintamiseen ja hakemiseen tietovarastoissa, mikä parantaa sekä suorituskykyä että käytettävyyttä. Tämä tekee siitä suositun valinnan monissa liiketoiminnan analytiikkasovelluksissa.

Eräs fyysisten tietomallien tyypeistä on ns. tähtimalli. Se on raportointitietokannoissa (data mart, EDW) yleisimmin käytetty tietomalli. Tähtimalli on myös OLAP-teknologiassa käytetty skeema ja sitä käytetään hyvin yleisesti myös Power BI-raportoinnissa. Tähtimallin skeema sijoitetaan lähes poikkeuksetta omaan tietokantaansa sen intensiivisten lataus- / tietokantakyselykuormien takia, jotka poikkeavat merkittävästi perinteisten OLTP-kantojen työkuormatyypeistä (vrt. OLTP:n purskeiset vs. DW:n sekventiaaliset työkuormat). Vaikka tähtimallilla onkin tyypillisesti helppoa ja nopeaa mallintaa DW-tietokanta, ei sekään automaattisesti sovellu kaikkiin DW-käyttötapauksiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Itse sain ensi puraisuni tähtimallista jo 90-luvun loppupuolella. Tämän jälkeen olen ehtinyt suunnitella ja toteuttaa vuosien varrella useita kymmeniä tähtimallisia tietokantoja moniin eri käyttötarkoituksiin.

Esimerkkicase

Esimerkkiasiakkaamme, kuvitteellinen B2C-yritys myy globaalisti yksityishenkilöasiakkailleen erilaisia tuotteita. Tuotteita voi ostaa kerralla useamman kappaleen ja niillä on aina kunakin ajanhetkenä tietty yksikkö- sekä näin ollen kokonaismyyntihinta. Asiakkaallamme on tarve tuottaa monipuolisesti raportteja sekä hyödyntää edistynyttä analytiikkaa erillisestä raportointikannasta ilman, että tuotantopalvelimen CRM-kanta häiriintyy (CPU-kuorma, levylatenssit, muistinkäyttö, lukitukset jne.). Ratkaisuksi tähän luodaan tähtimallinen data mart -tietokanta, johon tiedot ladataan operatiivisesta tietokannasta yöllisinä eräajoina.

Esimerkkimme tähtimallista.

Tähtimallin taulut

Tähtimallissa on periaatteessa vain kahdenlaisia tauluja: Faktatauluja sekä niitä ympäröiviä dimensiotauluja. Sen normalisointi toteutetaan toisessa normaalimuodossa (2NF), jolloin sama tieto toistuu (=redundanssi) useamman kerran tietokannassa. Tällä tekniikalla saavutetaan kuitenkin merkittäviä helppokäyttöisyys- ja suorituskykyhyötyjä luotaessa erilaisia raportteja sekä analyysejä historiatyyppisestä datasta. Kuinka temppu sitten käytännössä tehdään?

Faktat ja dimensiot

Faktataulu sisältää tapahtumamuotoista tietoa, eli laskennallisia suureita, sekä niiden viittaukset tapahtumia kuvaaviin olioihin (dimensiot) sekä dimensioattribuutteihin. Jokaisesta faktataulun tapahtumasta (=transaction) on viittaukset sitä ympäröiviin dimensiotauluihin. Tätä voidaan ajatella siten, että jokaisen “tähden” ytimenä toimii faktataulu ja dimensiot ovat tähteä ympäröiviä sakaroita. Edelleen huomataan, että faktataulu sisältää avaimien lisäksi ainoastaan laskennallisia, aggregoitavia tietojäseniä eli mittaritietoa (=measure). Tarvittaessa faktataulun suorituskykyä voi parantaa lisäämällä sinne erilaisia laskennallisia kolumneja (=calculated members), jotka summautuvat eri tasoilla dimensioiden suhteen. Mitä nämä dimensiot sitten ovat?

Dimensionaalisissa tauluissa kuvataan kunkin faktarivin ominaisuuksia halutulla tiedon tarkkuustasolla. Eli esimerkiksi sitä, mikä oli tuotteen myyntipäivä tai että kuka ja mistä osti tietyn tuotteen. Kaikki dimensioattribuutit on jalostettu helposti ymmärrettävään muotoon ja NULL-arvot korvataan ns. ”undefined” -referensseillä eli default-arvoilla jotka kuvaavat sitä, että kentälle ei ole määritelty arvoa lainkaan, jotta turhalta kolmikantalogiikalta vältytään raportoinnin yhteydessä. Kirjainlyhenteiden ja koodien lisäksi monissa attribuuteissa käytetään luonnollista kieltä, jolloin datamassa muodostuu informatiivisemmaksi sekä helpommaksi raportoida ja analysoida. Tämän lisäksi on tyypillistä, että yksittäisistä dimensiojäsenistä (=dimension members) päätellään erilaisia ryhmitteleviä tekijöitä, kuten vaikkapa yrityksen liikevaihtoluokka. Operatiiviset e. luonnolliset avaimet (=natural key) kuljetetaan massalatausten (=ETL, ELT) mukana dimensiotauluihin omiksi kentikseen.

Tähtimallin avaimet

Tähtimallille ominaista ovat inkrementaaliset kokonaislukuavaimet eli nk. surrogaattiavaimet (=surrogate keys), jolloin skeeman suorituskyky on mahdollisimman hyvä. SQL Server -maailmassa kannattaa lähtökohtaisesti käyttää bigint -tietotyyppiä taulujen pääavaimille (=primary key) silloin, kun on odotettavissa, että kantaan tullaan hilloamaan vähintään miljardeja tietueita. Lisäksi annan pienen näppärän vinkin päivädimension pääavaimen luomiseen: Siihen kannattaa sijoittaa suoraan päivämäärä muodossa YYYYMMDD. Tämä mahdollistaa mm. sen, että faktataulun viiteavaimesta näkee suoraan, mille ajanjaksolle faktatieto sijoittuu.

Tähtimallin nimeämiskäytännöistä

Käytännön syistä on hyödyllistä nimetä fakta- ja dimensiotaulut aina siten, että niiden tyyppi voidaan tunnistaa kirjoitusasunsa perusteella. Itse pidän käytännöstä, jossa nimetään faktataulut “F_” -prefiksillä ja tarpeen tullen “Fact” -postfiksillä sekä dimensiotaulut “D_” -prefiksillä. Tämä mahdollistaa tunnistettavuuden lisäksi myös tietokantaympäristössä erilaisten skriptiautomaatioiden luonnin helpottumisen. Pääavaimet kannattaa nimetä selkeyden vuoksi “PK_” ja viiteavaimet (=referential key) “FK_”.

Tähtimallin granulariteetti

Faktataulun dimensioreferenssit käytännössä määrittelevät yhdessä tiedon esitystarkkuuden (=granularity). Tätä tarkkuustasoa ei voi myöhemmin enää tarkentaa rikkomatta koko dimensionaalista mallia, refaktoroimalla sitä ja tekemällä ETL-latauksia kokonaan uudelleen. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että ensimmäinen mietitty asia per yksittäinen tähtimallin skeema (=fakta + dimensiot) on juurikin sen granulariteetti: Esimerkin data marttiimme onkin päätetty kerätä CRM-kannasta tuotemyyntien tapahtumatietoa päivätasolla, tuotteittain, henkilöittäin sekä kohdekaupungeittain. Jos esimerkiksi haluaisimme tietää jälkeenpäin tunnin tarkkuudella, että mihin aikaan jotain tiettyä tuotetta on tilattu, emme saisi tätä tietoa raportoitua data martin kautta, koska granulariteetti aikadimension suhteen on päivä (D_Date).

Faktataulun summautuvuus (=additivity)

Faktataulun kukin mitta-arvo voi summautua eri tavoin. Näitä on kolmea eri tyyppiä. Ne ovat:

–       Non-additive measures. Tällaisia ovat sellaiset mitta-arvot, jotka eivät aggregoidu millään dimensiotasolla.

–       Semi-additive measures. Tällaisia ovat sellaiset mitta-arvot, jotka aggregoituvat oikein vain tietyillä dimensiotasoilla.

–       Full-additive measures. Tällaisia ovat sellaiset mitta-arvot, jotka aggregoituvat oikein kaikkien dimensiotasojen suhteen.

Aikadimensio ja dimensiohierarkiat

Aikadimensio sisältää hierarkkisen (=dimension hierarchy) kuvauksen kuhunkin faktataulun tapahtumaan liittyvästä ajankohdasta, esimerkiksi vuosi-kuukausi-päivämäärä. Esimerkissämme on jokseenkin kattava aikadimensio, mutta perusteellisissa aikasarja-aritmetiikkaa vaativissa ympäristöissä saattaa olla tarvetta jopa kymmenille hierarkian tasoille (=level). Myös rinnakkaisia hierarkioita voi olla useita, esim. vuosi-kuukausi-päivämäärä vs. vuosi-kvartaali-kuukausi. Aikadimension generointi kannattaa automatisoida erillisellä skriptillä, jolloin sen ylläpitäminen on vaivatonta.

Role playing -dimensiot

Tähtimallille ominaista on dimensiotaulujen monikäyttöisyys. Ajatellaanpa vaikkapa aikadimensiota (D_Date). Voimme haluta seurata tuotteen myyntiä esimerkiksi sekä myyntipäivän (FK_SalesDate), että tilauspäivän (FK_OrderDate) suhteen. Tämä on mahdollista luomalla yksinkertaisesti kullekin tällaiselle tarpeelle oma viiteavaimensa faktatauluun, joka sitten viittaa samaan dimensioon mutta mahdollisesti eri riviin kyseisessä taulussa. Esimerkiksi siten, että FK_OrderDate viittaa tilauspäivämäärätietueeseen ’18.6.2023’ aikadimensiossa (D_Date) ja FK_SalesDate viittaa vastaavasti tuotteen myyntipäivämäärään ’19.6.2023’.

Parent-Child -hierarkiat

Parent-Child-hierarkialla (Parent-Child hierarchy) voidaan kuvata hierarkkista dimensiota, jonka syvyys vaihtelee. Tällainen tyypillinen hierarkia on esimerkiksi organisaatiodimensio, jossa organisaation eri tasoilla voi olla vaihteleva määrä esihenkilöitä sekä alaisia. Viittaukseen käytetään tyypillisesti ns. ParentId -kenttää, joka viittaa dimensiotauluun itseensä (=implosion).

Hitaasti muuttuvat dimensiot (SCD, Slowly Changing Dimension)

Hitaasti muuttuvat dimensiot (=SCD) kuvaavat dimensiotiedon muutosta ajan funktiona. Tämä on tietovaraston merkittävä etu verrattuna operatiivisiin tietokantoihin, joissa on tyypillistä että niistä säilötään vain viimeisin tieto. Näitä ovat SCD0, SCD1, SCD2, SCD3, SCD4, SCD5, SCD6 sekä SCD7, joista yleisimpiä ovat SCD0, SCD1 ja SCD2. Kaikki nämä tietueet identifioidaan luonnollisen avaimen perusteella. Tyypillisimmät SCD:t ovat:

–       SCD0-dimensiossa säilytetään aina alkuperäinen arvo. Tällaista tietoa ovat mm. auton rekisterinumero sekä henkilön syntymäpäivä. Tämän SCD-tyypin heikkous on se, että dimensiohistoriaa ei synny.

–       SCD1-tyyppisessä dimensiossa kenttäkohtaiset muutokset jyrätään aina yli ilman historiointia. Tämän SCD-tyypin heikkous on se, että vanhaa dimensiohistoriaa ei säilötä siihen linkitetyn faktan suhteen, vaan ainoastaan viimeinen arvo merkkaa.

–       SCD2-tyyppisessä dimensiossa joko lisätään aina kokonaan uusi rivi tietueen muuttuessa höystettynä versioattribuutilla tai sitten lisätään start date- ja end date -kentät näyttämään mihin kukin tietue on voimassa (NULL end datena nykytilanteessa). Kolmas vaihtoehto on merkata kullekin tietueelle effective date ja current flag (N/Y). Tämän SCD-tyypin heikkous on lähinnä se, että mikäli dimension muutostiheys on suuri ja attribuutteja on paljon, dataa voi kertyä todella runsaasti – tämä voi olla joskus haaste latausajoille sekä taulun indeksoinnin suhteen.

Monsteridimensiot

Monstereita ovat sellaiset dimensiot, joissa tietuemäärä kasvaa niin suureksi, että se alkaa vaikuttamaan tietovarastokannan suorituskykyyn. Näitä dimensioita kannattaa usein pilkkoa pienemmiksi, luokitteleviksi dimensioiksi, jotta suorituskyky paranee. Samalla säästetään tilaa. Tähän on olemassa lukuisia eri tekniikoita sekä parhaita käytäntöjä. Eräs tekniikka on luoda ns. identity-profile-dimensiopareja, joista identity-dimensioon säilötään dimension muuttumattomat attribuutit ja profile-dimensioon dimension muuttuvat tiedot. Tämän seurauksena tietuemäärät vähenevät ja turhalta toisteisuudelta vältytään. Tietovarastossakin rajulla denormalisoinnilla on hintansa.

Yhteenveto

Tähtimalli voi kuulostaa simppeliltä ja pitkälle sitä onkin, mutta isommissa ja kompleksisemmissa ympäristöissä huono mallintamistekniikka johtaa helposti kömpelöön tietomalliin, jota on hankala ylläpitää ja jonka suorituskyky ja tilantarpeet ovat haastavat ja raportoitavuus sekä tuki kehittyneelle analytiikalle ovat puutteelliset. Tämän takia tähtimallista sekä siihen liittyvästä ns. dimensiomallintamisesta on jokaisen päteväksi tietomallintajaksi tähyävän syytä tuntea enemmänkin kuin vain perusteet. Tässä blogipostauksessani kävin läpi pääsääntöisesti vain perusteita. Erinomaista syväluotausta tähtimalliin liittyen löydät mm. Ralph Kimballin kirjasta ”The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling”.

Onko organisaatiossanne tietovarastointitarpeita? Otathan yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Jani K. Savolainen
jani.savolainen@dbproservices.fi
0440353637
CEO & Chairman
DB Pro Services Oy

Tämä postaus jatkaa blogisarjaani tietomallintamisesta (Tietomallinnus – Osa 1: Intro). Alla linkit muihin tietomallinnuksen blogisarjan blogeihin.

OLTP-tietomallin hyödyt

OLTP-tietomallinnuksesta on monia hyötyjä, jotka voivat parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja päätöksentekoa. Tässä ovat keskeisimmät hyödyt:

Parannettu suorituskyky ja tehokkuus: Hyvin suunniteltu OLTP-tietomalli minimoi tietokannan viiveet ja maksimoi suorituskyvyn tarjoamalla nopeat luku- ja kirjoitusoperaatiot. Tämä on erityisen tärkeää transaktiointensiivisille sovelluksille, joissa nopea datan käsittely on kriittistä.

Tietojen eheys ja luotettavuus: Normalisointiprosessin kautta tietokannan tietojen toisteisuus vähenee ja tietojen eheys paranee. Kun tieto tallennetaan vain kerran, päivitysten, lisäysten ja poistojen yhteydessä virheiden riski pienenee, mikä lisää tietokannan luotettavuutta.

Vähemmän lukitustilanteita ja rinnakkaisuuden hallintaa: OLTP-tietomallit on suunniteltu minimoimaan lukitustilanteet ja parantamaan rinnakkaisuuden hallintaa, mikä on tärkeää suurissa ja monimutkaisissa järjestelmissä, joissa useat käyttäjät suorittavat transaktioita samanaikaisesti.

Skaalautuvuus: Tehokkaan tietomallinnuksen ansiosta OLTP-järjestelmiä on helpompi skaalata vastaamaan liiketoiminnan kasvua. Kun tietokannan rakenne on suunniteltu huolellisesti, järjestelmä voi käsitellä suurempia tietomääriä ja lisääntyviä käyttäjämääriä ilman suorituskyvyn merkittävää heikkenemistä.

Parempi päätöksenteko: Vaikka OLTP-tietokannat eivät suoraan sovellu raportointiin ja analytiikkaan, niiden keräämä ajan tasalla oleva ja luotettava data on arvokasta tietoa päätöksenteolle. Tehokkaan datan keräämisen ja hallinnan ansiosta organisaatiot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä nopeammin.

Kustannussäästöt: Tehokas tietomallinnus voi vähentää tarvetta jatkuvasti investoida lisäresursseihin, kuten lisämuistiin tai tehokkaampiin prosessoreihin, suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Tämä voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä. Edelleen, mitä tehokkaampi OLTP-tietokanta-alusta on, sitä suuremmat ovat myös sen generoimat lisenssisäästöt on-premises-ympäristössä ja kapasiteettipohjaisen laskutuksen säästöt julkipilvessä.

Ylläpidon ja kehityksen helpottuminen: Selkeä ja hyvin suunniteltu tietomalli helpottaa ylläpitoa ja uusien toiminnallisuuksien kehittämistä. Kun tietomalli on järjestelmällinen ja looginen, kehittäjien on helpompi ymmärtää ja tehdä muutoksia järjestelmään.

Näin ollen, OLTP-tietomallinnuksen hyödyt ulottuvat operatiivisen tehokkuuden parantamisesta aina strategisen päätöksenteon tukemiseen, mikä tekee siitä kriittisen osan nykyaikaista liiketoimintaa.

Miksi OLTP-tietomallinnus?

Operatiiviset eli ns. OLTP-tietokannat ovat transaktiointensiivisiä. Tämä tarkoittaa, että dataa kirjoitetaan ja päivitetään tietokantaan tiuhaan tahtiin lukuoperaatioiden lisäksi, usein 60/40 – 90/10 RW-suhteessa. Tällaisia ovat mm. ERP-tietokannat. OLTP-työkuormille tyypillisiä piirteitä ovat pienet tulosjoukot sekä yksinkertaiset kyselyt. Edelleen; OLTP-työkuormat ovat luonteeltaan satunnaisista luku- ja kirjoitusoperaatioista koostuvia, joissa on pienempi tallennusblokkikoko kuin tietovarastojärjestelmissä. OLTP-työkuormille on tyypillistä myös latenssiherkkyys. 

Kaikki tämä asettaa erityisiä vaatimuksia tietomallille, jotta tietokannanhallintajärjestelmän suorituskyky ja skaalautuvuus ei muodostu pullonkaulaksi, kun sen työkuormat ja käyttäjämäärät lisääntyvät. Tämän takia hyvä OLTP-tietomalli onkin varsin polarisoitunut verrattuna hyvään tähtimalliin (tietovarasointi). Hyvä OLTP-tietomalli onkin summeerattuna sellainen, jossa oliot ja niiden ominaisuudet esitetään kerran ja vain kerran, relaatioineen. Täten saadaan tietokannan transaktionaalinen suorituskyky maksimoitua ja mahdolliset lukitustilanteet minimoitua. 

Mihin OLTP-tietokanta ei sovellu 

Koska operatiivisen tietokannan tietomalli on optimoitu transaktionaaliseen dataan, on siitä usein hidasta ja monimutkaista kysellä suuria tietomääriä. Juuri tästä syystä OLTP-kannat eivät sovellu hyvin raportointiin, koska raportoinnissa on tyypillistä yhdistellä, summata ja jalostaa suuria datamääriä keskenään. Kaikki tämä johtaa OLTP-kannassa helposti korkeaan prosessorin käyttöasteeseen, muistiongelmiin sekä hallitsemattomiin levykuormiin ja lukitustilanteisiin.  

Tyypillinen raportoinnin evoluutio tällaisissa tietokannoissa on ns. ”laastariratkaisu”, eli ensin tehdään erillisiä raportointitauluja tai muistinvaraisia tauluja OLTP-kantaan. Sitten kun tämä ei enää riitä, aletaan replikoida reaaliaikaisesti dataa kantakopioon, joka on tarkoitettu vain kyselykäyttöön. Kaikki tämä johtaa kuitenkiin hitaaseen, kompleksiseen, virhealttiiseen ja siiloutuneeseen raportointiin. Viimeistään tässä vaiheessa onkin järkevää mallintaa erillinen datamart tai konsernitietovarasto (EDW), joka on tietomalliltaan optimoitu suurien tietomäärien pitkäkestoiseen varastointiin ja suoraviivaiseen raportointiin. Tietovarastomallinnuksen menetelmistä ja parhaista käytännöistä kerron lisää tulevissa blogipostauksissani. 

Tietokannan normalisointi 

Tietokannan normalisointi on systemaattinen metodi, joka tähtää maksimaaliseen tiedon saatavuuteen ja tallennuksen eheyteen. Metodia seuraamalla voidaan kehittää tehokkaita operatiivisia tietokantoja. Normalisoinnin ideana on asteittain pienentää tiedon toisteisuutta eli redundanssia sekä parantaa tietomallin eheyttä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että: 

 • Kukin tieto on esitetty vain yhdessä paikassa 
 • Relaatiossa voi esiintyä vain siihen kuuluvaa dataa 
 • Päivitys kohdistuu vain yhteen paikkaan kerrallaan 

Normalisointi tarkoittaa käytännössä tietokantataulujen (=oliot ja niiden ominaisuudet sekä relaatiot) järjestämistä tietyllä tavalla. Tauluja voidaan tarpeen mukaan luoda uusia ja niiden välillä voidaan siirtää attribuutteja. Alkuperäisenä normaalimuotojen kehittäjänä tunnetaan herra nimeltään Edgar F. Codd. 

Ensimmäinen normaalimuoto (1NF) 

Ensimmäinen normaalimuoto esittää, että tietokannan jokaisen sarakkeen arvot ovat atomisia. Normalisointi toteutuu pilkkomalla moniarvoiset attribuutit omiin tauluihinsa. Otetaan hauska esimerkki. Meillä on viulisteja, jotka omistavat on kukin yhdestä moneen stradivariusta: 

Tämä tulisi jakaa kahteen erilliseen tauluun:  

 • Muusikoiden tiedot 
 • Stradivariukset 

Toinen normaalimuoto (2NF) 

Määritelmän mukaisesti; toinen normaalimuoto kieltää muiden kuin avainattribuuttien ei-triviaalit toiminnalliset riippuvuudet avainehdokkaan osaan.  

 • Jos jokaisen taulun avain koostuu vain yhdestä attribuutista, tietokanta on toisen normaalimuodon mukainen. 
 • Jos kantaan kuuluu tauluja, joiden avainkandidaatti koostuu useasta eri attribuutista (=komposiittiavain), ei mikään attribuutti, joka ei ole avain, saa olla osittain toiminnnallisesti riippuva mistään avainehdokkaasta. 
 • Jos attribuutti on riippuvainen koko avaimesta, eikä pelkästään osa-avaimesta, se saa sijaita taulussa toisen normaalimuodon mukaan. 

Esimerkki. Stradivarius -taulussa on komposiittiavain eli ehdokasavain (Stradivarius, valmistusmaa). Taulu ei siis ole 2NF-muodossa: 

Kaikki kentät, jotka eivät ole riippuvaisia komposiittiavaimesta (pituus, paino), riippuvat Stradivarius-kentästä, mutta ainoastaan hinta riippuu myös valmistusmaasta. Tämä taulu voidaan muuttaa toiseen normaalimuotoon tekemällä Stradivariuksesta ehdokasavain, jotta jokainen ei-ehdokasavainmäärite riippuu koko ehdokasavaimesta, sekä poistamalla hinta erilliseen taulukkoon, jotta sen riippuvuus Valmistusmaasta voidaan säilyttää: 

Kolmas normaalimuoto (3NF) 

Kolmas normaalimuoto kieltää nbiiltä attribuuteilta, jotka eivät ole avaimia, “ei-triviaalit funktionaaliset riippuvuudet” muihin kuin avainehdokkaiden ylijoukkoon (=superset). Esimerkkitapauksessamme; Stradivarius-taululla on edelleen ei-triviaali funktionaalinen riippuvuus (väri on riippuvainen Stradivariuksesta). Siksi skeema ei ole 3NF:ssä, joten ei-triviaalit funktionaaliset riippuvuudet poistetaan sijoittamalla väri omaan tauluunsa sekä valmistusmaa omaan tauluunsa, johon viitataan hinnastotaulusta, ja lopuksi vielä lisätään puuttunut relaatio Viulistin ja Stradivariuksen väliltä: 

Yhteenveto

Normaalimuotoja on kaikkiaan 6NF saakka. Kuitenkin OLTP-mallintamisessa harvoin tarvitaan edes neljättä normaalimuotoa.  

Tarvitseeko organisaatiosi apua OLTP-tietokannan mallintamisessa? Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen niin jutellaan lisää! 

Jani K. Savolainen 
jani.savolainen@dbproservices.fi 
0440353637 
CEO & Chairman 
DB Pro Services Oy

Tämä postaus aloittaa blogisarjan tietomallinnuksesta. Alla linkit muihin tietomallinnuksen blogisarjan blogeihin.

Tietomallinnuksen hyödyt

Tietomallinnus on keskeinen vaihe tietokantojen suunnitteluprosessissa, ja sillä on useita hyötyjä. Tietomallinnuksen avulla voidaan varmistaa, että tietokanta on tehokas, joustava ja laajennettavissa tulevaisuuden tarpeisiin. Tässä on joitakin tärkeimpiä hyötyjä, joita tietomallinnuksesta on tietokantojen suunnittelussa:

1. Ymmärryksen parantaminen: Tietomallinnus auttaa suunnittelijoita ja sidosryhmiä ymmärtämään liiketoiminnan prosesseja ja tiedonkäsittelyn vaatimuksia syvällisemmin. Se tarjoaa visuaalisen esityksen tiedon rakenteesta, suhteista ja rajoitteista, mikä helpottaa yhteistä ymmärrystä ja kommunikointia.

2. Tehokkuuden lisääminen: Hyvin suunniteltu tietomalli mahdollistaa tietokannan tehokkaamman käytön, koska se minimoi tarpeettoman datan toistumisen ja optimoi tiedon tallennuksen ja haun.

3. Joustavuus ja laajennettavuus: Kun tietokanta on suunniteltu huolellisesti tietomallinnuksen avulla, sen rakenne on joustavampi ja helpommin mukautettavissa muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin ja teknologisiin vaatimuksiin.

4. Laadun parantaminen: Tietomallinnus auttaa tunnistamaan ja korjaamaan suunnitteluvirheitä varhaisessa vaiheessa, mikä vähentää virheitä ja parantaa tietokannan laatua ja suorituskykyä.

5. Tietoturvan ja yksityisyyden varmistaminen: Tietomallinnuksen avulla voidaan suunnitella tietokannan turvatoimet ja yksityisyydensuoja alusta alkaen, mikä varmistaa arkaluonteisen tiedon asianmukaisen käsittelyn ja suojauksen.

6. Kustannusten vähentäminen: Vaikka tietomallinnus vaatii alkuinvestointia, aikaa ja resursseja, se voi säästää merkittävästi kustannuksia pitkällä aikavälillä vähentämällä tarvetta tietokannan jälkikäteisille muutoksille ja korjauksille.

7. Standardisoinnin edistäminen: Tietomallinnus auttaa noudattamaan alan standardeja ja parhaita käytäntöjä, mikä helpottaa integraatiota muiden järjestelmien kanssa ja edistää tiedon yhteentoimivuutta.

Tietomallinnus on siis olennainen osa tietokantojen suunnittelua, joka auttaa rakentamaan tehokkaita, luotettavia ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvia tietokantoja.

Miksi ja milloin tietomallinnus tehdään

Tietomallinnus, eli tietomallintaminen on tärkein yksittäinen vaihe reaaliaikaisen (OLTP) tietojärjestelmän tai tietovaraston (DW, Datamart) toteutuksessa. Tämän tehtävän suorittaa tyypillisesti asiaan vihkiytynyt tietomallintaja. Tietomallinnus kuvataan usein kaksivaiheisena prosessina: Sen ensisijaisena tarkoituksena on luoda ylätasolla yhteinen käsitekartta liiketoiminnan, tietokantaosaajien (data-arkkitehti, DBA), datainsinöörien (Data Engineer) sekä data-analyytikoiden (Data Analyst) välille. Tällöin puhutaan käsiteanalyysistä. Kun käsiteanalyysi on valmis, valitaan skenaarioon parhaiten sopiva tietomallinnusmetodi ja suunnitellaan ns. fyysinen tietomalli. Fyysisen tietomallin pohjalta voidaan sitten toteuttaa varsinainen tietokanta. Fyysisiä tietomalleja ovat mm.

 • OLTP- eli relaatiomalli (3NF)
 • Star Schema (tähtimalli)
 • Snowflake Schema (lumihiutalemalli)
 • Enterprise Data Warehouse BUS
 • Data Vault

Fyysisen tietomallin tehtävänä on palvella liiketoiminnan tarpeita mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä fyysinen tietomalli ottaa liiketoimintatarpeiden lisäksi huomioon mm. seuraavat seikat:

 • Tietokantaratkaisun suorituskyky sekä skaalautuvuus käyttöskenaarion mukaan
 • Tietomallin ymmärrettävyys
 • Tietomallin ylläpidettävyys sekä:
 • Tietomallin helppokäyttöisyys tietokantakyselyiden laatimisessa

Usein tietomallinnuksessa tehdään sellainen virhe, että käsiteanalyysin sijaan lähdetään kuvaamaan suoraan tietokannan fyysistä tietomallia, joka johtaa mm. siihen, että DBA tuo turhaan monimutkaisia teknisiä yksityiskohtia liiketoiminnan pohdittavaksi. Lisäksi tuollaisessa lähestymistavassa on merkittävä vaara, että liiketoiminta tulee tähän fyysiseen tietomalliin väärinkuvatuksi ja sitä kautta fyysisen datamallin refaktorointikustannukset voivat olla dramaattiset, etenkin jos ollaan jo tuotannossa. Vaikka jotkin fyysiset tietomallit kuten Data Vault 2.0 ja suoraviivaisesti toteutettu Star schema (full load), antavatkin paremmin anteeksi mahdollisia ”suunnittelukukkasia”. Tämän takia tietomallintamiseen kannattaa suhtautuakin iteratiivisena prosessina, jossa tietomallia hiotaan asteittain, kunnes lopputulos vastaa tarkasti liiketoimintaa. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että hyväkään fyysinen tietomalli ei millään tavoin korvaa kyvykkään DBA:n osuutta tietokannan suorituskyvyllisten ominaisuuksien maksimoimisessa, vaan ainoastaan antaa siihen ainoastaan parhaan mahdollisen pohjan. Jos verrattaisiin datahanketta talonrakentamiseen, voitaisiinkin ajatella, että tietomallintaminen on eräänlaista arkkitehtityötä ja tietokannan fyysinen koodaaminen insinöörityötä.

Tietomallinnuksen ylätason käsiteanalyysi

Tietomallinnuksessa olennaisia ovat oliot, olioiden ominaisuudet sekä olioiden väliset suhteet eli relaatiot. Reaalimaailmassa voidaan kuvata miltei mikä tahansa kokonaisuus mielekkäästi ja ymmärrettävästi nk. käsitemallin avulla. Reaalimaailmassa olioita ovat ne asiat, joilla voi olla useita ominaisuuksia eli attribuutteja. Yksittäinen olio voi sitten joko liittyä tai olla liittymättä toisiin olioihin. Tätä suhdetta olioiden välillä kutsutaan relaatioksi.

Ohessa yksinkertaistettu esimerkki koulumaailmasta, jossa mallinnetaan lukion oppilastietojärjestelmää:

Olioita ovat:

 • Opettaja
 • Oppilas
 • Oppiaine
 • Kurssi

Ominaisuudet jakautuvat olioittain:

Opettajan ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Syntymäaika
 • Opettajanumero (numero, joka identifioi oppilaan tietojärjestelmässä)

Oppilaan ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Syntymäaika
 • Oppilasnumero (numero, joka identifioi oppilaan tietojärjestelmässä)

Oppiaineen ominaisuuksia ovat esimerkiksi.

 • Nimi (Englanti, Matematiikka, Psykologia jne.)
 • Kategoria (Kielet, Luonnontieteet, Kasvatustieteet jne.)

Kurssin ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Nimi (Englannin preppauskurssi abeille, Tilastotieteen perusteet, Johdanto psykologiaan)
 • Kesto (Kurssin kesto opintoviikkoina)
 • Alkupvm (Esim. 1.4.2023)
 • Loppupvm (Esim. 30.5. 2023)

Relaatio siis kuvaa olioiden välistä suhdetta. Relaatioita voi olla erilaisia. Niitä kuvataan käsitteillä ”nolla”, ”yksi” tai ”monta”. Esimerkiksi:

 • Opettajalla voi olla ”yhdestä moneen” kurssia opetettavanaan
 • Kurssi voi liittyä vain ”yhteen” (=tiettyyn) oppiaineeseen
 • Oppilaalla voi olla ”nollasta moneen” kurssia valittuna (kun oppilas aloittaa kurssien valitsemisen niitä ei ole yhtään valittuna)

Tästä voidaan edelleen olemassa olevien sääntöjen varassa päätellä että:

 • Opettajalla voi olla ”yhdestä moneen” oppiainetta (joku oppiaine on oltava ja jotkut opettaja hallitsevat useammankin oppiaineen)
 • Opettajalla voi olla ”nollasta moneen” oppilasta tietyssä kurssissa (joskus oppilaat eivät valitse tiettyä kurssia ollenkaan)
 • Oppilaalla voi olla ”yhdestä moneen” oppiainetta valittuna (pakko olla ainakin yksi oppiaine)

Käsiteanalyysissä muodostuvaa tietomallia voidaan ylätasolla kuvata yksinkertaisimmillaan näin:

Nyt kun ylätason käsitemalli on selkeä, introan fyysisiä tietomalleja.

Fyysinen tietomalli – OLTP- eli relaatiomalli (3NF)

Operatiiviset eli ns. OLTP-tietokannat ovat transaktiointensiivisiä. Tämä tarkoittaa, että dataa kirjoitetaan ja päivitetään tietokannassa tiuhaan tahtiin lukuoperaatioiden lisäksi. Tällaisia ovat mm. ERP-järjestelmien tietokannat. OLTP-työkuormille tyypillisiä piirteitä ovat pienet tulosjoukot sekä yksinkertaiset kyselyt. Hyvä OLTP-tietomalli on sellainen, jossa oliot ja niiden ominaisuudet esitetään hyvin normalisoituna, kerran ja vain kerran, relaatioineen. Täten saadaan tietokannan transaktionaalinen suorituskyky maksimoitua ja mahdolliset lukitustilanteet minimoitua. Lue täältä lisää OLTP tietokantojen mallinnusmenetelmästä.

Fyysinen tietomalli – Star Schema (tähtimalli)

Eräs fyysisten tietomallien tyypeistä on ns. tähtimalli. Se on raportointitietokannoissa (data mart, EDW) yleisimmin käytetty tietomalli. Tähtimalli on myös OLAP-teknologiassa käytetty skeema ja sitä käytetään hyvin yleisesti myös Power BI-raportoinnissa. Tähtimallin skeema sijoitetaan lähes poikkeuksetta omaan tietokantaansa sen intensiivisten lataus- / tietokantakyselykuormien takia, jotka poikkeavat merkittävästi perinteisten OLTP-kantojen työkuormatyypeistä. Tähtimallissa esitetään laskennallinen data ns. faktatauluissa, joita ympäröivät laskennallista tietoa tyypittävät dimensiotaulut. Lue täältä lisää Star Schema (tähtimalli) tietokantojen mallinnusmenetelmästä.

Fyysinen tietomalli – Snowflake Schema (lumihiutalemalli)

Lumihiutalemalli on eräs fyysisen tietomallintamisen menetelmä, jolla voidaan rakentaa tietovarastoja ja data martteja. Se on läheistä sukua tähtimallille ja hieman etäisemmin data vaultille. Lumihiutalemallissa on enemmän tauluja sekä niiden välisiä liitoksia kuin tähtimallissa, toisin sanoen malli on normalisoidumpi kuin tähtimallissa mutta denormalisoidumpi kuin OLTP-mallissa: Siinä missä tähtimallissa kunkin faktataulun ympärille generoituu yksiulotteisia ”tähden sakaroita” eli dimensioita, lumihiutalemallissa normalisoidaan dimensiorakennetta niveltämällä tähtien sakaroihin ns. ”alidimensioita”. Lue täältä lisää Snowflake Schema (lumihiutalemalli) tietokantojen mallinnusmenetelmästä.

Fyysinen tietomalli – Enterprise Data Warehouse BUS

Enterprise Data Warehouse BUS on eräs fyysisen tietomallinnuksen menetelmä, tai enemmänkin arkkitehtuurinen tapa ajatella tietomallinnusta, jolla voidaan rakentaa konsernitietovarastoja tähtimallin päälle siten, että se ottaa huomioon bisneksen ns. 360-näkymän. Tämä tarkoittaa käytännössä eri järjestelmien välistä yhteistä master dataa, jotka mallinnetaan dimensioiksi. Lue täältä lisää Enterprise Data Warehouse BUS tietokantojen mallinnusmenetelmästä.

Fyysinen tietomalli – Data Vault

Data Vault on tietomallinnuksen ja tietovarastoinnin menetelmä, joka soveltuu monimutkaisen ja muuttuvan tiedon liiketoimintaympäristöön. Tällaisissa liiketoimintaympäristöissä dataa luetaan tietovarastoon useista eri lähteistä suurilla volyymeilla. Data Vault -menetelmän ajatuksena on rakentaa yksilöllisesti linkitetty joukko normalisoituja tietokantatauluja ja mahdollistaa näin tarkka tiedontaso. Data Vault -menetelmässä yhdistetään kolmannen normaalinmuodon (OLTP) ja dimensionallisen tietomallintamisen parhaat puolet yhdeksi hybridimalliksi. Lue täältä lisää Data Vault tietokantojen mallinnusmenetelmästä.

Kiinnostuitko aiheesta? Onko organisaatiossasi ehkä käynnistymässä tietojärjestelmähanke, johon tarvitset tietomallintamisen ammattilaisen apua? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä, ehkä voimme olla avuksi!

Jani K. Savolainen

CEO & Chairman

DB Pro Services Oy